CIARACODE SHOP AS

Org. nr. 917475350

Lederlønn

  2017 2016
  - -

Regnskapstall

  2017 2016
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 64,00 -
Driftsresultat -33,00 -118,00
Resultat før skatt -34,00 -118,00
Årsresultat -34,00 -118,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 14,00 -
Andre driftsinntekter 50,00 -
Vareforbruk 10,00 69,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader - -
Ordinære avskrivninger - -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 87,00 49,00
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 1,00 -
Sum skatt - -
Ordinært resultat -34,00 -118,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - -
Sum varige driftsmidler - -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager 69,00 69,00
Kundefordringer - -
Sum fordringer - -
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post - -
Sum omløpsmidler 69,00 69,00
Sum eiendeler 69,00 69,00
Aksje/selskapskapital 69,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 69,00 128,00
Sum opptjent egenkapital - -59,00
Sum egenkapital 69,00 69,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld - -
Skyldig offentlige avgifter - -
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld - -
Sum gjeld - -
Sum egenkapital og gjeld 69,00 69,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % -47,80 -171,00
Resultat av driften i % -51,60 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -49,30 -171,00
Likviditetsgrad - -
Egenkapitalandel i % 100,00 100,00
Gjeldsgrad - -
Lederlønn - -