DRØMMELANDET AS

Org. nr. 917740178

Lederlønn

  2017
  -

Regnskapstall

  2017
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 429,00
Driftsresultat 348,00
Resultat før skatt 348,00
Årsresultat 348,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter -
Andre driftsinntekter 429,00
Vareforbruk 15,00
Beholdningsendring -
Lønnskostnader 50,00
Ordinære avskrivninger -
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 15,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader -
Sum skatt -
Ordinært resultat 348,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler 92,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 87,00
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 5,00
Sum varige driftsmidler 92,00
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager -
Kundefordringer 34,00
Sum fordringer 34,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 4,00
Sum omløpsmidler 38,00
Sum eiendeler 130,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00
Sum opptjent egenkapital 100,00
Sum egenkapital 130,00
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner -
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld -
Leverandør gjeld -
Skyldig offentlige avgifter -
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld -
Sum gjeld -
Sum egenkapital og gjeld 130,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % 267,70
Resultat av driften i % 81,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 267,70
Likviditetsgrad -
Egenkapitalandel i % 100,00
Gjeldsgrad -
Lederlønn -