PETTER & HERMAN TRANSPORTTJENESTER AS

Org. nr. 918172084

  • Ansatte2
  • Egenkapital22,9%
  • Likviditet1,26%
  • Driftsmargin8,5%
  • Gjeldsgrad3,4%
  • Lønnsomhet38,7%

Lederlønn

  2017 2016
  - -

Regnskapstall

  2017 2016
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 869,00 45,00
Driftsresultat 74,00 -2,00
Resultat før skatt 67,00 -2,00
Årsresultat 50,00 -2,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 869,00 45,00
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 3,00 2,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 523,00 36,00
Ordinære avskrivninger 48,00 -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 222,00 9,00
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 7,00 -
Sum skatt 17,00 -
Ordinært resultat 50,00 -2,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 150,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 150,00 -
Sum varige driftsmidler 150,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer 89,00 39,00
Sum fordringer 89,00 39,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 101,00 2,00
Sum omløpsmidler 190,00 41,00
Sum eiendeler 341,00 41,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 48,00 -2,00
Sum egenkapital 78,00 28,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 112,00 -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld 112,00 -
Leverandør gjeld 25,00 6,00
Skyldig offentlige avgifter 87,00 3,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 151,00 13,00
Sum gjeld 263,00 13,00
Sum egenkapital og gjeld 341,00 41,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 38,70 -4,90
Resultat av driften i % 8,50 -4,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 126,40 -7,10
Likviditetsgrad 1,26 3,15
Egenkapitalandel i % 22,90 68,30
Gjeldsgrad 3,40 0,50
Lederlønn - -