TAK-CONSULT AS

Org. nr. 918341595

  • Ansatte1
  • Egenkapital19,4%
  • Likviditet1,23%
  • Driftsmargin3,6%
  • Gjeldsgrad4,2%
  • Lønnsomhet20,6%

Lederlønn

  2018 2017
  1 127 384,00

Regnskapstall

  2018 2017
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 7 292 5 964
Driftsresultat 262,00 389,00
Resultat før skatt 262,00 390,00
Årsresultat 200,00 296,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 7 292 5 964
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 5 202 4 148
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 1 454 1 109
Ordinære avskrivninger 2,00 -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 371,00 318,00
Sum finansinntekter - 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader - -
Sum skatt 62,00 94,00
Ordinært resultat 200,00 296,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - 200,00
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 15,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 15,00 -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - -
Sum varige driftsmidler 15,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer 1 062 133,00
Sum fordringer 1 120 133,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 551,00 722,00
Sum omløpsmidler 1 672 854,00
Sum eiendeler 1 686 854,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 297,00 96,00
Sum egenkapital 327,00 126,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld 912,00 9,00
Skyldig offentlige avgifter 145,00 247,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 1 360 728,00
Sum gjeld 1 360 728,00
Sum egenkapital og gjeld 1 686 854,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 20,60 45,70
Resultat av driften i % 3,60 6,50
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 115,70 309,50
Likviditetsgrad 1,23 1,17
Egenkapitalandel i % 19,40 14,80
Gjeldsgrad 4,20 5,80
Lederlønn 1 127 384,00