TAK-CONSULT AS

Org. nr. 918341595

  • Ansatte1
  • Egenkapital14,8%
  • Likviditet1,17%
  • Driftsmargin6,5%
  • Gjeldsgrad5,8%
  • Lønnsomhet45,7%

Lederlønn

  2017
  384,00

Regnskapstall

  2017
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 5 964
Driftsresultat 389,00
Resultat før skatt 390,00
Årsresultat 296,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter 5 964
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 4 148
Beholdningsendring -
Lønnskostnader 1 109
Ordinære avskrivninger -
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 318,00
Sum finansinntekter 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader -
Sum skatt 94,00
Ordinært resultat 296,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte 200,00
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy -
Sum varige driftsmidler -
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager -
Kundefordringer 133,00
Sum fordringer 133,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 722,00
Sum omløpsmidler 854,00
Sum eiendeler 854,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00
Sum opptjent egenkapital 96,00
Sum egenkapital 126,00
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner -
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld -
Leverandør gjeld 9,00
Skyldig offentlige avgifter 247,00
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 728,00
Sum gjeld 728,00
Sum egenkapital og gjeld 854,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % 45,70
Resultat av driften i % 6,50
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 309,50
Likviditetsgrad 1,17
Egenkapitalandel i % 14,80
Gjeldsgrad 5,80
Lederlønn 384,00