AVIOR ELEKTRO AS

Org. nr. 918418601

  • Ansatte0
  • Egenkapital-38,4%
  • Likviditet0,71%
  • Driftsmargin-13,5%
  • Gjeldsgrad-3,6%
  • Lønnsomhet-52%

Lederlønn

  2018 2017
  - -

Regnskapstall

  2018 2017
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 8 330 10 881
Driftsresultat -1 122,00 374,00
Resultat før skatt -1 131,00 366,00
Årsresultat -1 133,00 276,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 8 330 10 881
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 1 647 1 635
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 6 339 7 658
Ordinære avskrivninger - -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 1 466 1 213
Sum finansinntekter 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 10,00 8,00
Sum skatt 2,00 90,00
Ordinært resultat -1 133,00 276,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag -154,00 -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 17,00 48,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - -
Sum varige driftsmidler - -
Sum finansielle anleggsmidler 17,00 -
Sum varelager 43,00 -
Kundefordringer 859,00 2 016
Sum fordringer 1 059 2 023
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 422,00 698,00
Sum omløpsmidler 1 525 2 721
Sum eiendeler 1 542 2 769
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 110,00 110,00
Sum opptjent egenkapital -702,00 276,00
Sum egenkapital -592,00 386,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld 261,00 207,00
Skyldig offentlige avgifter 583,00 847,00
Kortsiktig konserngjeld 300,00 -
Sum kortsiktig gjeld 2 134 2 383
Sum gjeld 2 134 2 383
Sum egenkapital og gjeld 1 542 2 769
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % -52,00 13,50
Resultat av driften i % -13,50 3,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 1 098 94,80
Likviditetsgrad 0,71 1,14
Egenkapitalandel i % -38,40 13,90
Gjeldsgrad -3,60 6,20
Lederlønn - -