RAJAN BYGGSERVICE AS

Org. nr. 918703349

  • Ansatte13
  • Egenkapital55,7%
  • Likviditet2,27%
  • Driftsmargin13,5%
  • Gjeldsgrad0,8%
  • Lønnsomhet30,8%

Lederlønn

  2018 2017
  772,00 -

Regnskapstall

  2018 2017
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 8 484 7 546
Driftsresultat 1 146 2 260
Resultat før skatt 1 135 2 255
Årsresultat 856,00 1 659
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 8 484 7 546
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 387,00 225,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 6 172 4 376
Ordinære avskrivninger 122,00 91,00
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 657,00 593,00
Sum finansinntekter 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 12,00 6,00
Sum skatt 279,00 596,00
Ordinært resultat 856,00 1 659
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 567,00 316,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 567,00 316,00
Sum varige driftsmidler 567,00 316,00
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer 1 561 1 613
Sum fordringer 1 581 1 772
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 1 794 1 412
Sum omløpsmidler 3 375 3 184
Sum eiendeler 3 942 3 499
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 80,00 80,00
Sum opptjent egenkapital 2 115 1 659
Sum egenkapital 2 195 1 739
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 261,00 112,00
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld 261,00 112,00
Leverandør gjeld 43,00 10,00
Skyldig offentlige avgifter 656,00 603,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 1 486 1 649
Sum gjeld 1 747 1 761
Sum egenkapital og gjeld 3 942 3 499
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 30,80 64,60
Resultat av driften i % 13,50 29,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 57,70 129,70
Likviditetsgrad 2,27 1,93
Egenkapitalandel i % 55,70 49,70
Gjeldsgrad 0,80 1,00
Lederlønn 772,00 -