RAJAN BYGGSERVICE AS

Org. nr. 918703349

  • Ansatte9
  • Egenkapital49,7%
  • Likviditet1,93%
  • Driftsmargin29,9%
  • Gjeldsgrad1%
  • Lønnsomhet64,6%

Lederlønn

  2017
  -

Regnskapstall

  2017
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 7 546
Driftsresultat 2 260
Resultat før skatt 2 255
Årsresultat 1 659
Valutakode -
Sum salgsinntekter 7 546
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 225,00
Beholdningsendring -
Lønnskostnader 4 376
Ordinære avskrivninger 91,00
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 593,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader 6,00
Sum skatt 596,00
Ordinært resultat 1 659
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler 316,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 316,00
Sum varige driftsmidler 316,00
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager -
Kundefordringer 1 613
Sum fordringer 1 772
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 1 412
Sum omløpsmidler 3 184
Sum eiendeler 3 499
Aksje/selskapskapital 100,00
Sum innskutt egenkapital 80,00
Sum opptjent egenkapital 1 659
Sum egenkapital 1 739
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 112,00
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld 112,00
Leverandør gjeld 10,00
Skyldig offentlige avgifter 603,00
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 1 649
Sum gjeld 1 761
Sum egenkapital og gjeld 3 499
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % 64,60
Resultat av driften i % 29,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 129,70
Likviditetsgrad 1,93
Egenkapitalandel i % 49,70
Gjeldsgrad 1,00
Lederlønn -