MARIUS MALER SERVICE AS

Org. nr. 919061855

  • Ansatte2
  • Egenkapital29,5%
  • Likviditet2,18%
  • Driftsmargin30,3%
  • Gjeldsgrad2,4%
  • Lønnsomhet35,3%

Lederlønn

  2017
  -

Regnskapstall

  2017
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 1 014
Driftsresultat 307,00
Resultat før skatt 298,00
Årsresultat 227,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter 1 014
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 430,00
Beholdningsendring -
Lønnskostnader 181,00
Ordinære avskrivninger 10,00
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 86,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader 9,00
Sum skatt 71,00
Ordinært resultat 227,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler 375,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 375,00
Sum varige driftsmidler 375,00
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager -
Kundefordringer 165,00
Sum fordringer 192,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 303,00
Sum omløpsmidler 495,00
Sum eiendeler 870,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00
Sum opptjent egenkapital 227,00
Sum egenkapital 257,00
Sum avsetninger til forpliktelser 20,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 366,00
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld 386,00
Leverandør gjeld 15,00
Skyldig offentlige avgifter 59,00
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 227,00
Sum gjeld 613,00
Sum egenkapital og gjeld 870,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % 35,30
Resultat av driften i % 30,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 116,00
Likviditetsgrad 2,18
Egenkapitalandel i % 29,50
Gjeldsgrad 2,40
Lederlønn -