SOFIENBERG RØR AS

Org. nr. 919117729

  • Ansatte12
  • Egenkapital-43,5%
  • Likviditet0,59%
  • Driftsmargin-8,1%
  • Gjeldsgrad-3,3%
  • Lønnsomhet-42,8%

Lederlønn

  2018 2017
  871,00 388,00

Regnskapstall

  2018 2017
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 13 483 2 338
Driftsresultat -1 093,00 -609,00
Resultat før skatt -1 194,00 -616,00
Årsresultat -1 194,00 -616,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 13 483 2 338
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 4 904 727,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 6 601 1 365
Ordinære avskrivninger 144,00 48,00
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 2 927 808,00
Sum finansinntekter 7,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 107,00 6,00
Sum skatt - -
Ordinært resultat -1 194,00 -616,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 545,00 409,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 545,00 409,00
Sum varige driftsmidler 545,00 409,00
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager 170,00 164,00
Kundefordringer 2 392 459,00
Sum fordringer 2 715 642,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 299,00 133,00
Sum omløpsmidler 3 183 940,00
Sum eiendeler 3 728 1 349
Aksje/selskapskapital 200,00 200,00
Sum innskutt egenkapital 187,00 187,00
Sum opptjent egenkapital -1 809,00 -616,00
Sum egenkapital -1 622,00 -429,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld 1 282 617,00
Skyldig offentlige avgifter 1 019 377,00
Kortsiktig konserngjeld 1 291 -
Sum kortsiktig gjeld 5 351 1 777
Sum gjeld 5 351 1 777
Sum egenkapital og gjeld 3 728 1 349
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % -42,80 -45,20
Resultat av driften i % -8,10 -26,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 116,40 143,60
Likviditetsgrad 0,59 0,53
Egenkapitalandel i % -43,50 -31,80
Gjeldsgrad -3,30 -4,10
Lederlønn 871,00 388,00