SEA ELEKTROTEKNIKK AS

Org. nr. 919184981

Lederlønn

  2018 2017
  - -

Regnskapstall

  2018 2017
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter - -
Driftsresultat - -6,00
Resultat før skatt - -6,00
Årsresultat - -6,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter - -
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk - -
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader - -
Ordinære avskrivninger - -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader - 6,00
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader - -
Sum skatt - -
Ordinært resultat - -6,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - -
Sum varige driftsmidler - -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer - -
Sum fordringer - -
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 24,00 24,00
Sum omløpsmidler 24,00 24,00
Sum eiendeler 24,00 24,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 24,00 30,00
Sum opptjent egenkapital - -6,00
Sum egenkapital 24,00 24,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld - -
Skyldig offentlige avgifter - -
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld - -
Sum gjeld - -
Sum egenkapital og gjeld 24,00 24,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % - -25,00
Resultat av driften i % - -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % - -25,00
Likviditetsgrad - -
Egenkapitalandel i % 100,00 100,00
Gjeldsgrad - -
Lederlønn - -