ETNE BETONG AS

Org. nr. 919336269

  • Ansatte10
  • Egenkapital16,7%
  • Likviditet1,22%
  • Driftsmargin3,9%
  • Gjeldsgrad5%
  • Lønnsomhet10,3%

Lederlønn

  2018 2017
  - 778,00

Regnskapstall

  2018 2017
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 19 804 19 109
Driftsresultat 775,00 381,00
Resultat før skatt 828,00 454,00
Årsresultat 621,00 335,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 16 735 17 452
Andre driftsinntekter 3 069 1 657
Vareforbruk 6 635 7 123
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 4 670 4 712
Ordinære avskrivninger 878,00 803,00
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 6 846 6 090
Sum finansinntekter 61,00 83,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 8,00 11,00
Sum skatt 207,00 119,00
Ordinært resultat 621,00 335,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte 2 000 -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 2 414 3 202
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler 2 161 3 017
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - -
Sum varige driftsmidler 2 161 3 017
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager 780,00 780,00
Kundefordringer 1 205 1 897
Sum fordringer 2 071 2 415
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 2 955 1 558
Sum omløpsmidler 5 805 4 753
Sum eiendeler 8 219 7 955
Aksje/selskapskapital 1 200 1 200
Sum innskutt egenkapital 1 375 2 430
Sum opptjent egenkapital - 323,00
Sum egenkapital 1 375 2 753
Sum avsetninger til forpliktelser 250,00 250,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld 1 828 1 828
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld 2 078 2 078
Leverandør gjeld 829,00 954,00
Skyldig offentlige avgifter 747,00 984,00
Kortsiktig konserngjeld 443,00 404,00
Sum kortsiktig gjeld 4 766 3 123
Sum gjeld 6 845 5 202
Sum egenkapital og gjeld 8 219 7 955
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 10,30 5,80
Resultat av driften i % 3,90 2,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 40,10 16,50
Likviditetsgrad 1,22 1,52
Egenkapitalandel i % 16,70 34,60
Gjeldsgrad 5,00 1,90
Lederlønn - 778,00