ASKER BYGGSERVICE AS

Org. nr. 919566256

  • Ansatte3
  • Egenkapital-67,1%
  • Likviditet0,3%
  • Driftsmargin-25,3%
  • Gjeldsgrad-2,5%
  • Lønnsomhet-83,8%

Lederlønn

  2017
  73,00

Regnskapstall

  2017
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 553,00
Driftsresultat -140,00
Resultat før skatt -142,00
Årsresultat -142,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter 553,00
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 136,00
Beholdningsendring -
Lønnskostnader 302,00
Ordinære avskrivninger -
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 255,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader 2,00
Sum skatt -
Ordinært resultat -142,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler 84,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy -
Sum varige driftsmidler -
Sum finansielle anleggsmidler 84,00
Sum varelager -
Kundefordringer 59,00
Sum fordringer 80,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 3,00
Sum omløpsmidler 83,00
Sum eiendeler 167,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00
Sum opptjent egenkapital -142,00
Sum egenkapital -112,00
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner -
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld -
Leverandør gjeld 93,00
Skyldig offentlige avgifter 159,00
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 278,00
Sum gjeld 278,00
Sum egenkapital og gjeld 167,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % -83,80
Resultat av driften i % -25,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 126,80
Likviditetsgrad 0,30
Egenkapitalandel i % -67,10
Gjeldsgrad -2,50
Lederlønn 73,00