TØMRER WIIK AS

Org. nr. 921276664

  • Ansatte2
  • Egenkapital25,2%
  • Likviditet1,34%
  • Driftsmargin2,2%
  • Gjeldsgrad3%
  • Lønnsomhet8,9%

Lederlønn

  2018
  137,00

Regnskapstall

  2018
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 548,00
Driftsresultat 12,00
Resultat før skatt 12,00
Årsresultat 9,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter 548,00
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 304,00
Beholdningsendring -
Lønnskostnader 172,00
Ordinære avskrivninger -
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 60,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader -
Sum skatt 3,00
Ordinært resultat 9,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy -
Sum varige driftsmidler -
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager -
Kundefordringer 66,00
Sum fordringer 66,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 69,00
Sum omløpsmidler 135,00
Sum eiendeler 135,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00
Sum opptjent egenkapital 4,00
Sum egenkapital 34,00
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner -
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld -
Leverandør gjeld -
Skyldig offentlige avgifter 85,00
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 101,00
Sum gjeld 101,00
Sum egenkapital og gjeld 135,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % 8,90
Resultat av driften i % 2,20
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 35,30
Likviditetsgrad 1,34
Egenkapitalandel i % 25,20
Gjeldsgrad 3,00
Lederlønn 137,00