MISTRABYGG AS

Org. nr. 921566387

  • Ansatte5
  • Egenkapital-5,5%
  • Likviditet0,9%
  • Driftsmargin-10,9%
  • Gjeldsgrad-19,2%
  • Lønnsomhet-21,5%

Lederlønn

  2018
  -

Regnskapstall

  2018
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 468,00
Driftsresultat -51,00
Resultat før skatt -55,00
Årsresultat -43,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter 468,00
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 148,00
Beholdningsendring -25,00
Lønnskostnader 242,00
Ordinære avskrivninger -
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 155,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader 4,00
Sum skatt -12,00
Ordinært resultat -43,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler 12,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy -
Sum varige driftsmidler -
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager 25,00
Kundefordringer 94,00
Sum fordringer 94,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 106,00
Sum omløpsmidler 225,00
Sum eiendeler 237,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00
Sum opptjent egenkapital -43,00
Sum egenkapital -13,00
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner -
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld -
Leverandør gjeld 114,00
Skyldig offentlige avgifter 95,00
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 250,00
Sum gjeld 250,00
Sum egenkapital og gjeld 237,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % -21,50
Resultat av driften i % -10,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 423,10
Likviditetsgrad 0,90
Egenkapitalandel i % -5,50
Gjeldsgrad -19,20
Lederlønn -