FURNES ANLEGG OG TRANSPORT ANS

Org. nr. 970896163

  • Ansatte7
  • Egenkapital-9%
  • Likviditet0,87%
  • Driftsmargin-8,4%
  • Gjeldsgrad-12,1%
  • Lønnsomhet-24,6%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - - 350,00 475,00 390,00 390,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 9 155 9 070 7 506 6 591 8 190 6 620
Driftsresultat -766,00 457,00 175,00 -705,00 324,00 166,00
Resultat før skatt -835,00 383,00 84,00 -744,00 303,00 150,00
Årsresultat -835,00 383,00 84,00 -744,00 303,00 150,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 9 117 9 069 7 171 6 587 8 190 6 485
Andre driftsinntekter 38,00 2,00 335,00 4,00 - 136,00
Vareforbruk 3 352 3 373 2 741 2 092 2 600 1 810
Beholdningsendring 238,00 -209,00 201,00 -9,00 14,00 -298,00
Lønnskostnader 3 778 3 174 2 422 2 762 2 857 2 599
Ordinære avskrivninger 159,00 135,00 181,00 166,00 107,00 136,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 2 394 2 140 1 787 2 285 2 288 2 207
Sum finansinntekter 3,00 1,00 1,00 12,00 4,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 73,00 76,00 92,00 50,00 26,00 16,00
Sum skatt - - - - - -
Ordinært resultat -835,00 383,00 84,00 -744,00 303,00 150,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 553,00 702,00 700,00 872,00 412,00 257,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 45,00 48,00 52,00 55,00 59,00 62,00
Maskiner/anlegg/biler 409,00 512,00 573,00 656,00 95,00 -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 92,00 129,00 69,00 156,00 248,00 195,00
Sum varige driftsmidler 546,00 689,00 694,00 867,00 402,00 257,00
Sum finansielle anleggsmidler 8,00 13,00 6,00 6,00 11,00 -
Sum varelager 43,00 301,00 161,00 335,00 342,00 370,00
Kundefordringer 1 499 2 280 1 072 1 147 1 697 1 267
Sum fordringer 1 827 2 619 1 352 1 234 1 888 1 452
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 78,00 65,00 339,00 183,00 103,00 89,00
Sum omløpsmidler 1 948 2 984 1 852 1 751 2 332 1 911
Sum eiendeler 2 502 3 687 2 552 2 624 2 744 2 168
Aksje/selskapskapital - - - - - -
Sum innskutt egenkapital -225,00 800,00 164,00 92,00 851,00 -
Sum opptjent egenkapital - - - - - 734,00
Sum egenkapital -225,00 800,00 164,00 92,00 851,00 734,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 238,00 453,00 670,00 885,00 13,00 34,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 479,00 748,00 715,00 1 051 179,00 262,00
Leverandør gjeld 970,00 1 115 1 089 828,00 782,00 588,00
Skyldig offentlige avgifter 682,00 536,00 348,00 197,00 438,00 292,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 2 248 2 138 1 673 1 480 1 714 1 172
Sum gjeld 2 727 2 886 2 388 2 532 1 893 1 434
Sum egenkapital og gjeld 2 502 3 687 2 552 2 624 2 744 2 168
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - 670,00 1 171 306,00 138,00
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % -24,60 14,70 6,80 -25,90 13,40 7,70
Resultat av driften i % -8,40 5,00 2,30 -10,70 4,00 2,50
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -290,40 79,50 65,60 -157,80 38,20 20,40
Likviditetsgrad 0,87 1,40 1,11 1,18 1,36 1,63
Egenkapitalandel i % -9,00 21,70 6,40 3,50 31,00 33,90
Gjeldsgrad -12,10 3,60 14,60 27,50 2,20 2,00
Lederlønn - - 350,00 475,00 390,00 390,00