ADVOKAT DAG DREVVATNE

Org. nr. 982288045

  • Ansatte
  • Egenkapital17,3%
  • Likviditet1,21%
  • Driftsmargin32,5%
  • Gjeldsgrad4,8%
  • Lønnsomhet81,6%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
  - - - - - - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
Konsernregnskap - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 533,00 550,00 1 301 1 209 1 159 711,00 868,00 1 281 1 215 1 249
Driftsresultat 173,00 -124,00 836,00 673,00 667,00 302,00 659,00 1 062 1 010 878,00
Resultat før skatt 172,00 -124,00 842,00 673,00 667,00 302,00 658,00 1 061 1 011 883,00
Årsresultat 172,00 -124,00 842,00 673,00 667,00 302,00 658,00 1 061 1 011 883,00
Valutakode - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 561,00 636,00 1 199 1 209 1 159 711,00 852,00 1 281 1 215 1 152
Andre driftsinntekter -28,00 -86,00 102,00 - - - 16,00 - - 96,00
Vareforbruk - - 6,00 - - - 5,00 - - -
Beholdningsendring - - - - - - - - - -
Lønnskostnader - - - - - - - - - -
Ordinære avskrivninger - - - - - - - - - -
Nedskrivning - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 360,00 674,00 459,00 536,00 492,00 409,00 203,00 219,00 204,00 370,00
Sum finansinntekter - - 6,00 - - - - - - 4,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 1,00 - - - - - 1,00 1,00 - -
Sum skatt - - - - - - - - - -
Ordinært resultat 172,00 -124,00 842,00 673,00 667,00 302,00 658,00 1 061 1 011 883,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler - - - - - - - - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - - - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - - - - -
Sum varelager - - - - - - - - - -
Kundefordringer 200,00 152,00 447,00 555,00 569,00 359,00 293,00 416,00 261,00 594,00
Sum fordringer 219,00 204,00 607,00 555,00 587,00 382,00 512,00 431,00 291,00 598,00
Sum investeringer - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 1,00 - - 1,00 2,00 2,00 178,00 71,00 44,00 983,00
Sum omløpsmidler 220,00 204,00 607,00 556,00 589,00 384,00 690,00 502,00 336,00 1 581
Sum eiendeler 220,00 204,00 607,00 556,00 589,00 384,00 690,00 502,00 336,00 1 581
Aksje/selskapskapital - - - - - - - - - -
Sum innskutt egenkapital - - - - - - - - - -
Sum opptjent egenkapital 38,00 55,00 480,00 408,00 558,00 306,00 966,00 308,00 162,00 524,00
Sum egenkapital 38,00 55,00 480,00 408,00 558,00 306,00 966,00 308,00 162,00 524,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - - - - -
Leverandør gjeld 84,00 150,00 60,00 5,00 28,00 9,00 41,00 - - -
Skyldig offentlige avgifter 98,00 - 68,00 142,00 3,00 69,00 22,00 148,00 131,00 88,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 182,00 150,00 128,00 148,00 31,00 78,00 -276,00 194,00 174,00 1 057
Sum gjeld 182,00 150,00 128,00 148,00 31,00 78,00 -276,00 194,00 174,00 1 057
Sum egenkapital og gjeld 220,00 204,00 607,00 556,00 589,00 384,00 690,00 502,00 336,00 1 581
Garantistillelser - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 81,60 -30,60 144,80 117,60 137,10 56,20 110,60 253,50 300,90 55,90
Resultat av driften i % 32,50 -22,50 64,30 55,70 57,50 42,50 75,90 82,90 83,10 70,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 369,90 -46,40 189,60 139,30 154,40 47,50 103,30 451,50 624,10 168,50
Likviditetsgrad 1,21 1,36 4,74 3,76 19,00 4,92 - 2,59 1,93 1,50
Egenkapitalandel i % 17,30 27,00 79,10 73,40 94,70 79,70 140,00 61,40 48,20 33,10
Gjeldsgrad 4,80 2,70 0,30 0,40 0,10 0,30 -0,30 0,60 1,10 2,00
Lederlønn - - - - - - - - - -