RENNEBU BYGDESERVICE SA

Org. nr. 985746664

  • Ansatte
  • Egenkapital54,9%
  • Likviditet1,91%
  • Driftsmargin-8%
  • Gjeldsgrad0,8%
  • Lønnsomhet-6,9%

Lederlønn

  2017 2014 2013 2012 2010
  - - - - -

Regnskapstall

  2017 2014 2013 2012 2010
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 348,00 2 213 3 805 2 644 2 043
Driftsresultat -28,00 57,00 57,00 -128,00 42,00
Resultat før skatt -28,00 59,00 59,00 -120,00 44,00
Årsresultat -28,00 59,00 59,00 -120,00 44,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 348,00 2 213 3 805 2 644 2 043
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk 322,00 2 156 3 614 2 544 1 919
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader - - - - -
Ordinære avskrivninger 14,00 - - - 20,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 39,00 - 133,00 229,00 62,00
Sum finansinntekter - 2,00 2,00 9,00 2,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader - - - - -
Sum skatt - - - - -
Ordinært resultat -28,00 59,00 59,00 -120,00 44,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 57,00 110,00 147,00 86,00 81,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 56,00 110,00 147,00 86,00 81,00
Sum varige driftsmidler 56,00 110,00 147,00 86,00 81,00
Sum finansielle anleggsmidler 1,00 - - - -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer 194,00 3,00 161,00 34,00 325,00
Sum fordringer 194,00 3,00 161,00 118,00 325,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 157,00 316,00 199,00 331,00 90,00
Sum omløpsmidler 351,00 319,00 361,00 450,00 415,00
Sum eiendeler 408,00 429,00 508,00 536,00 496,00
Aksje/selskapskapital - 68,00 67,00 - -
Sum innskutt egenkapital - 68,00 67,00 64,00 -
Sum opptjent egenkapital 224,00 336,00 277,00 218,00 264,00
Sum egenkapital 224,00 404,00 344,00 282,00 264,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - -
Leverandør gjeld 183,00 25,00 164,00 - 236,00
Skyldig offentlige avgifter 1,00 - - - -4,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 184,00 25,00 164,00 254,00 232,00
Sum gjeld 184,00 25,00 164,00 254,00 232,00
Sum egenkapital og gjeld 408,00 429,00 508,00 536,00 496,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % -6,90 12,60 11,30 -22,40 8,90
Resultat av driften i % -8,00 2,60 1,50 -4,80 2,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -12,50 15,80 18,80 -42,60 16,70
Likviditetsgrad 1,91 12,76 2,20 1,77 1,79
Egenkapitalandel i % 54,90 94,20 67,70 52,60 53,20
Gjeldsgrad 0,80 0,10 0,50 0,90 0,90
Lederlønn - - - - -