ADVOKAT KJETIL BARMAN AS

Org. nr. 989023241

  • Ansatte1
  • Egenkapital77,4%
  • Likviditet3,15%
  • Driftsmargin27%
  • Gjeldsgrad0,3%
  • Lønnsomhet85%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  446,00 651,00 377,00 436,00 491,00 286,00 324,00 364,00 541,00 554,00 518,00 273,00 57,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Konsernregnskap - - - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 1 052 1 104 1 010 795,00 874,00 583,00 867,00 863,00 1 047 1 057 1 203 703,00 852,00
Driftsresultat 284,00 -42,00 44,00 41,00 59,00 -87,00 169,00 114,00 -95,00 -123,00 87,00 -111,00 121,00
Resultat før skatt 517,00 -41,00 46,00 44,00 62,00 -83,00 174,00 118,00 -91,00 -117,00 90,00 -113,00 112,00
Årsresultat 406,00 -37,00 31,00 5,00 45,00 -65,00 125,00 84,00 -66,00 -85,00 63,00 -81,00 79,00
Valutakode - - - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 1 020 1 067 994,00 782,00 856,00 521,00 857,00 847,00 1 034 1 054 1 202 702,00 838,00
Andre driftsinntekter 32,00 36,00 16,00 13,00 18,00 62,00 10,00 16,00 14,00 2,00 1,00 2,00 15,00
Vareforbruk 20,00 32,00 18,00 12,00 16,00 51,00 18,00 18,00 21,00 4,00 - - 14,00
Beholdningsendring - - - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 479,00 786,00 427,00 488,00 594,00 324,00 372,00 392,00 615,00 647,00 610,00 344,00 72,00
Ordinære avskrivninger - - - - - - - - 131,00 131,00 131,00 131,00 150,00
Nedskrivning - - - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 269,00 327,00 522,00 254,00 205,00 296,00 308,00 339,00 376,00 397,00 376,00 339,00 494,00
Sum finansinntekter 232,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 7,00 15,00 8,00 5,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader - - - - - - - - - 1,00 11,00 10,00 15,00
Sum skatt 111,00 -4,00 15,00 38,00 17,00 -18,00 49,00 34,00 -25,00 -32,00 27,00 -32,00 33,00
Ordinært resultat 406,00 -37,00 31,00 5,00 45,00 -65,00 125,00 84,00 -66,00 -85,00 63,00 -81,00 79,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - 101,00 202,00 303,00 480,00
Sum anleggsmidler 225,00 128,00 82,00 70,00 108,00 125,00 107,00 127,00 110,00 178,00 262,00 393,00 600,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - - - - - 30,00 60,00 90,00 120,00
Sum varige driftsmidler - - - - - - - - - 30,00 60,00 90,00 120,00
Sum finansielle anleggsmidler 153,00 - - - - - - - - - - - -
Sum varelager - - - - - - - - - - - - -
Kundefordringer 460,00 208,00 328,00 138,00 142,00 36,00 14,00 14,00 38,00 20,00 10,00 - 1,00
Sum fordringer 469,00 208,00 360,00 144,00 142,00 50,00 24,00 27,00 60,00 42,00 33,00 - 41,00
Sum investeringer - - - - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 88,00 98,00 77,00 149,00 95,00 80,00 232,00 128,00 94,00 101,00 257,00 49,00 83,00
Sum omløpsmidler 557,00 306,00 438,00 293,00 237,00 130,00 256,00 155,00 154,00 143,00 290,00 49,00 123,00
Sum eiendeler 782,00 434,00 520,00 363,00 345,00 255,00 362,00 282,00 264,00 320,00 552,00 442,00 723,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,00
Sum opptjent egenkapital 505,00 99,00 136,00 105,00 99,00 54,00 119,00 -6,00 -90,00 -23,00 62,00 -1,00 79,00
Sum egenkapital 605,00 199,00 236,00 205,00 199,00 154,00 219,00 94,00 10,00 77,00 162,00 99,00 180,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - - - - 1,00 33,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - - - - - - 1,00 33,00
Leverandør gjeld - - - - - - 780,00 - - - - - -
Skyldig offentlige avgifter 76,00 117,00 35,00 108,00 86,00 67,00 77,00 39,00 95,00 106,00 101,00 24,00 52,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 177,00 235,00 284,00 158,00 146,00 100,00 143,00 187,00 253,00 244,00 391,00 342,00 511,00
Sum gjeld 177,00 235,00 284,00 158,00 146,00 100,00 143,00 187,00 253,00 244,00 391,00 343,00 544,00
Sum egenkapital og gjeld 782,00 434,00 520,00 363,00 345,00 255,00 362,00 282,00 264,00 320,00 552,00 442,00 723,00
Garantistillelser - - - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 85,00 -8,60 10,40 12,40 20,70 -26,90 54,00 43,20 -31,20 -26,60 20,30 -17,70 17,60
Resultat av driften i % 27,00 -3,80 4,40 5,20 6,80 -14,90 19,50 13,20 -9,10 -11,60 7,20 -15,80 14,20
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 128,60 -18,90 20,90 21,80 35,10 -44,50 111,20 226,90 -209,20 -97,90 69,00 -81,00 62,20
Likviditetsgrad 3,15 1,30 1,54 1,85 1,62 1,30 1,79 0,83 0,61 0,59 0,74 0,14 0,24
Egenkapitalandel i % 77,40 45,90 45,40 56,50 57,70 60,40 60,50 33,30 3,80 24,10 29,30 22,40 24,90
Gjeldsgrad 0,30 1,20 1,20 0,80 0,70 0,60 0,70 2,00 25,30 3,20 2,40 3,50 3,00
Lederlønn 446,00 651,00 377,00 436,00 491,00 286,00 324,00 364,00 541,00 554,00 518,00 273,00 57,00