FORSKALING- SØR AS

Org. nr. 989309528

  • Ansatte2
  • Egenkapital42,2%
  • Likviditet1,73%
  • Driftsmargin17,6%
  • Gjeldsgrad1,4%
  • Lønnsomhet30,2%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  540,00 482,00 540,00 536,00 505,00 599,00 477,00 455,00 457,00 442,00 424,00 402,00 400,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Konsernregnskap - - - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 1 316 1 263 1 320 1 673 2 060 1 832 2 418 2 185 1 759 2 137 2 753 2 720 2 234
Driftsresultat 232,00 102,00 -22,00 55,00 319,00 227,00 570,00 390,00 -24,00 259,00 547,00 547,00 94,00
Resultat før skatt 230,00 99,00 -25,00 56,00 324,00 232,00 574,00 393,00 -23,00 264,00 562,00 558,00 88,00
Årsresultat 182,00 86,00 -25,00 44,00 237,00 150,00 413,00 283,00 -16,00 189,00 403,00 401,00 66,00
Valutakode - - - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 1 316 1 263 1 320 1 673 2 060 1 832 2 418 2 185 1 759 2 137 2 753 2 720 2 234
Andre driftsinntekter - - - - - - - - - - - - -
Vareforbruk 239,00 287,00 460,00 712,00 847,00 741,00 1 004 909,00 800,00 867,00 1 162 997,00 957,00
Beholdningsendring - - - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 765,00 774,00 773,00 760,00 741,00 719,00 689,00 660,00 660,00 623,00 668,00 816,00 868,00
Ordinære avskrivninger - - - - - 4,00 5,00 9,00 15,00 43,00 18,00 14,00 6,00
Nedskrivning - - - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 80,00 99,00 109,00 146,00 152,00 141,00 151,00 218,00 308,00 345,00 359,00 347,00 309,00
Sum finansinntekter 3,00 1,00 1,00 5,00 8,00 9,00 10,00 8,00 6,00 9,00 22,00 12,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 7,00 1,00 6,00
Sum skatt 49,00 13,00 - 12,00 87,00 82,00 162,00 111,00 -7,00 74,00 158,00 157,00 22,00
Ordinært resultat 182,00 86,00 -25,00 44,00 237,00 150,00 413,00 283,00 -16,00 189,00 403,00 401,00 66,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - - - -
Utbytte 180,00 100,00 - - 200,00 200,00 300,00 280,00 - 100,00 400,00 400,00 -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler - - - - - - 12,00 26,00 18,00 55,00 87,00 105,00 117,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - - 4,00 10,00 18,00 40,00 57,00 60,00 57,00
Sum varige driftsmidler - - - - - - 4,00 10,00 18,00 40,00 57,00 60,00 57,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - - - - 15,00 30,00 45,00 60,00
Sum varelager 15,00 16,00 41,00 56,00 54,00 68,00 49,00 56,00 53,00 65,00 73,00 79,00 33,00
Kundefordringer 534,00 406,00 401,00 583,00 600,00 208,00 429,00 209,00 306,00 525,00 785,00 803,00 414,00
Sum fordringer 541,00 412,00 421,00 600,00 614,00 223,00 442,00 210,00 334,00 556,00 799,00 852,00 437,00
Sum investeringer - - - - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 282,00 286,00 196,00 43,00 319,00 654,00 755,00 739,00 275,00 181,00 73,00 72,00 53,00
Sum omløpsmidler 838,00 714,00 658,00 698,00 988,00 944,00 1 246 1 004 662,00 802,00 945,00 1 003 523,00
Sum eiendeler 838,00 714,00 658,00 698,00 988,00 944,00 1 258 1 030 680,00 857,00 1 031 1 108 640,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00
Sum opptjent egenkapital 253,00 251,00 265,00 291,00 246,00 209,00 259,00 147,00 144,00 160,00 71,00 67,00 66,00
Sum egenkapital 354,00 352,00 366,00 391,00 347,00 310,00 360,00 247,00 245,00 261,00 172,00 168,00 167,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - 24,00 61,00 24,00 27,00 9,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - - - 24,00 61,00 24,00 27,00 9,00
Leverandør gjeld 5,00 18,00 29,00 67,00 85,00 88,00 197,00 63,00 141,00 90,00 90,00 143,00 124,00
Skyldig offentlige avgifter 182,00 143,00 175,00 120,00 161,00 138,00 117,00 162,00 110,00 175,00 90,00 106,00 122,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 484,00 362,00 292,00 307,00 641,00 634,00 898,00 783,00 412,00 535,00 836,00 913,00 465,00
Sum gjeld 484,00 362,00 292,00 307,00 641,00 634,00 898,00 783,00 436,00 596,00 860,00 940,00 473,00
Sum egenkapital og gjeld 838,00 714,00 658,00 698,00 988,00 944,00 1 258 1 030 680,00 857,00 1 031 1 108 640,00
Garantistillelser - - - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 30,20 15,00 -3,10 7,10 34,00 21,40 50,60 46,40 -2,50 28,50 53,20 64,00 14,70
Resultat av driften i % 17,60 8,10 -1,70 3,30 15,50 12,40 23,60 17,80 -1,40 12,10 19,90 20,10 4,20
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 65,20 27,60 -6,60 15,20 98,60 69,30 189,10 159,80 -9,10 121,90 330,60 333,10 52,70
Likviditetsgrad 1,73 1,97 2,25 2,27 1,54 1,49 1,39 1,28 1,61 1,50 1,13 1,10 1,12
Egenkapitalandel i % 42,20 49,30 55,60 56,00 35,10 32,80 28,60 24,00 36,00 30,50 16,70 15,20 26,10
Gjeldsgrad 1,40 1,00 0,80 0,80 1,80 2,00 2,50 3,20 1,80 2,30 5,00 5,60 2,80
Lederlønn 540,00 482,00 540,00 536,00 505,00 599,00 477,00 455,00 457,00 442,00 424,00 402,00 400,00