MOTIVUS AS

Org. nr. 990144834

  • Ansatte0
  • Egenkapital98,9%
  • Likviditet13%
  • Driftsmargin74,1%
  • Gjeldsgrad0%
  • Lønnsomhet17,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  - - - 216,00 571,00 250,00 44,00 138,00 13,00 - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernregnskap - - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 309,00 24,00 141,00 158,00 1 328 1 189 513,00 633,00 321,00 - - -
Driftsresultat 229,00 -239,00 -595,00 -891,00 -1 069,00 -593,00 -601,00 -66,00 53,00 -19,00 -8,00 -7,00
Resultat før skatt 241,00 -1 036,00 -605,00 -1 091,00 -1 267,00 -329,00 -146,00 10 022 541,00 -19,00 -23,00 -7,00
Årsresultat 241,00 -1 036,00 -605,00 -1 091,00 -1 267,00 -329,00 -144,00 9 919 534,00 -19,00 -23,00 -7,00
Valutakode - - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 228,00 24,00 116,00 158,00 1 328 1 189 513,00 632,00 321,00 - - -
Andre driftsinntekter 80,00 - 25,00 - - - - - - - - -
Vareforbruk 11,00 - 18,00 119,00 641,00 549,00 115,00 16,00 - - - -
Beholdningsendring - - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader -22,00 - 8,00 312,00 962,00 822,00 326,00 197,00 17,00 - - -
Ordinære avskrivninger 18,00 60,00 94,00 118,00 121,00 85,00 76,00 5,00 - - - -
Nedskrivning - - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 72,00 203,00 617,00 500,00 674,00 326,00 596,00 481,00 251,00 19,00 8,00 7,00
Sum finansinntekter 15,00 14,00 17,00 76,00 124,00 276,00 717,00 10 089 500,00 - 2,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 3,00 811,00 27,00 276,00 322,00 11,00 262,00 1,00 12,00 - 17,00 -
Sum skatt - - - - - - -2,00 103,00 7,00 - - -
Ordinært resultat 241,00 -1 036,00 -605,00 -1 091,00 -1 267,00 -329,00 -144,00 9 919 534,00 -19,00 -23,00 -7,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - - -
Utbytte 286,00 - - 1 501 - - 700,00 2 000 475,00 - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 1 131 1 249 2 087 2 553 2 330 2 723 6 287 3 832 80,00 - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - 275,00 235,00 - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 14,00 47,00 97,00 190,00 284,00 352,00 385,00 38,00 - - - -
Sum varige driftsmidler 14,00 47,00 97,00 465,00 519,00 352,00 385,00 38,00 - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 1 117 1 202 1 990 2 087 1 811 2 371 5 902 3 794 80,00 - - -
Sum varelager - - - - - - - - - - - -
Kundefordringer - - 68,00 151,00 116,00 483,00 70,00 337,00 130,00 - - -
Sum fordringer 153,00 213,00 269,00 1 983 2 159 2 092 269,00 337,00 149,00 18,00 18,00 -
Sum investeringer - - - - 519,00 519,00 519,00 - - 67,00 67,00 100,00
Kasse/Bank/Post 42,00 20,00 150,00 37,00 734,00 1 863 1 112 5 979 483,00 - - -
Sum omløpsmidler 195,00 233,00 419,00 2 020 3 413 4 473 1 900 6 316 632,00 85,00 85,00 100,00
Sum eiendeler 1 326 1 482 2 506 4 572 5 743 7 196 8 187 10 148 712,00 85,00 85,00 100,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital 1 211 1 255 2 291 2 896 5 488 6 756 7 084 7 929 10,00 -50,00 -31,00 -8,00
Sum egenkapital 1 311 1 355 2 391 2 996 5 588 6 856 7 184 8 029 110,00 50,00 69,00 92,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - 2,00 - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - - 2,00 - - - -
Leverandør gjeld 15,00 15,00 10,00 26,00 7,00 83,00 96,00 37,00 93,00 18,00 1,00 -
Skyldig offentlige avgifter - - - - 50,00 126,00 133,00 36,00 26,00 - - -
Kortsiktig konserngjeld - 80,00 - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 15,00 126,00 115,00 1 576 154,00 340,00 1 003 2 118 602,00 35,00 16,00 8,00
Sum gjeld 15,00 126,00 115,00 1 576 154,00 340,00 1 003 2 120 602,00 35,00 16,00 8,00
Sum egenkapital og gjeld 1 326 1 482 2 506 4 572 5 743 7 196 8 187 10 148 712,00 85,00 85,00 100,00
Garantistillelser - - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 17,40 -11,30 -16,30 -15,80 -14,60 -4,10 1,30 184,60 138,80 -22,40 -6,50 -7,00
Resultat av driften i % 74,10 -995,80 -422,00 -563,90 -80,50 -49,90 -117,20 -10,40 16,50 - - -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 18,10 -55,30 -22,50 -25,40 -20,40 -4,70 -1,90 246,30 676,30 -31,90 -28,60 -7,60
Likviditetsgrad 13,00 1,85 3,64 1,28 22,16 13,16 1,89 2,98 1,05 2,43 5,31 12,50
Egenkapitalandel i % 98,90 91,40 95,40 65,50 97,30 95,30 87,70 79,10 15,40 58,80 81,20 92,00
Gjeldsgrad - 0,10 - 0,50 - - 0,10 0,30 5,50 0,70 0,20 0,10
Lederlønn - - - 216,00 571,00 250,00 44,00 138,00 13,00 - - -