MOTIVUS AS

Org. nr. 990144834

  • Ansatte
  • Egenkapital91,4%
  • Likviditet1,85%
  • Driftsmargin-995,8%
  • Gjeldsgrad0,1%
  • Lønnsomhet-11,3%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  - - 216,00 571,00 250,00 44,00 138,00 13,00 - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernregnskap - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 24,00 141,00 158,00 1 328 1 189 513,00 633,00 321,00 - - -
Driftsresultat -239,00 -595,00 -891,00 -1 069,00 -593,00 -601,00 -66,00 53,00 -19,00 -8,00 -7,00
Resultat før skatt -1 036,00 -605,00 -1 091,00 -1 267,00 -329,00 -146,00 10 022 541,00 -19,00 -23,00 -7,00
Årsresultat -1 036,00 -605,00 -1 091,00 -1 267,00 -329,00 -144,00 9 919 534,00 -19,00 -23,00 -7,00
Valutakode - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 24,00 116,00 158,00 1 328 1 189 513,00 632,00 321,00 - - -
Andre driftsinntekter - 25,00 - - - - - - - - -
Vareforbruk - 18,00 119,00 641,00 549,00 115,00 16,00 - - - -
Beholdningsendring - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader - 8,00 312,00 962,00 822,00 326,00 197,00 17,00 - - -
Ordinære avskrivninger 60,00 94,00 118,00 121,00 85,00 76,00 5,00 - - - -
Nedskrivning - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 203,00 617,00 500,00 674,00 326,00 596,00 481,00 251,00 19,00 8,00 7,00
Sum finansinntekter 14,00 17,00 76,00 124,00 276,00 717,00 10 089 500,00 - 2,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 811,00 27,00 276,00 322,00 11,00 262,00 1,00 12,00 - 17,00 -
Sum skatt - - - - - -2,00 103,00 7,00 - - -
Ordinært resultat -1 036,00 -605,00 -1 091,00 -1 267,00 -329,00 -144,00 9 919 534,00 -19,00 -23,00 -7,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - -
Utbytte - - 1 501 - - 700,00 2 000 475,00 - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 1 249 2 087 2 553 2 330 2 723 6 287 3 832 80,00 - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - 275,00 235,00 - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 47,00 97,00 190,00 284,00 352,00 385,00 38,00 - - - -
Sum varige driftsmidler 47,00 97,00 465,00 519,00 352,00 385,00 38,00 - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 1 202 1 990 2 087 1 811 2 371 5 902 3 794 80,00 - - -
Sum varelager - - - - - - - - - - -
Kundefordringer - 68,00 151,00 116,00 483,00 70,00 337,00 130,00 - - -
Sum fordringer 213,00 269,00 1 983 2 159 2 092 269,00 337,00 149,00 18,00 18,00 -
Sum investeringer - - - 519,00 519,00 519,00 - - 67,00 67,00 100,00
Kasse/Bank/Post 20,00 150,00 37,00 734,00 1 863 1 112 5 979 483,00 - - -
Sum omløpsmidler 233,00 419,00 2 020 3 413 4 473 1 900 6 316 632,00 85,00 85,00 100,00
Sum eiendeler 1 482 2 506 4 572 5 743 7 196 8 187 10 148 712,00 85,00 85,00 100,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital 1 255 2 291 2 896 5 488 6 756 7 084 7 929 10,00 -50,00 -31,00 -8,00
Sum egenkapital 1 355 2 391 2 996 5 588 6 856 7 184 8 029 110,00 50,00 69,00 92,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - 2,00 - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - 2,00 - - - -
Leverandør gjeld 15,00 10,00 26,00 7,00 83,00 96,00 37,00 93,00 18,00 1,00 -
Skyldig offentlige avgifter - - - 50,00 126,00 133,00 36,00 26,00 - - -
Kortsiktig konserngjeld 80,00 - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 126,00 115,00 1 576 154,00 340,00 1 003 2 118 602,00 35,00 16,00 8,00
Sum gjeld 126,00 115,00 1 576 154,00 340,00 1 003 2 120 602,00 35,00 16,00 8,00
Sum egenkapital og gjeld 1 482 2 506 4 572 5 743 7 196 8 187 10 148 712,00 85,00 85,00 100,00
Garantistillelser - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -11,30 -16,30 -15,80 -14,60 -4,10 1,30 184,60 138,80 -22,40 -6,50 -7,00
Resultat av driften i % -995,80 -422,00 -563,90 -80,50 -49,90 -117,20 -10,40 16,50 - - -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -55,30 -22,50 -25,40 -20,40 -4,70 -1,90 246,30 676,30 -31,90 -28,60 -7,60
Likviditetsgrad 1,85 3,64 1,28 22,16 13,16 1,89 2,98 1,05 2,43 5,31 12,50
Egenkapitalandel i % 91,40 95,40 65,50 97,30 95,30 87,70 79,10 15,40 58,80 81,20 92,00
Gjeldsgrad 0,10 - 0,50 - - 0,10 0,30 5,50 0,70 0,20 0,10
Lederlønn - - 216,00 571,00 250,00 44,00 138,00 13,00 - - -