ØVRE EIKERVEI 126 AS

Org. nr. 990405123

  • Ansatte1
  • Egenkapital24,6%
  • Likviditet0,83%
  • Driftsmargin46%
  • Gjeldsgrad3,1%
  • Lønnsomhet5,5%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  - - - - - - - - - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernregnskap - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 3 913 3 880 3 859 4 019 3 652 3 866 3 910 3 911 3 911 4 360 2 099
Driftsresultat 1 800 1 657 1 657 1 736 1 542 1 458 1 600 1 228 1 396 2 131 938,00
Resultat før skatt 554,00 336,00 292,00 136,00 261,00 -72,00 -93,00 -987,00 -403,00 139,00 -500,00
Årsresultat 333,00 163,00 120,00 136,00 261,00 -72,00 -93,00 -987,00 -403,00 139,00 -500,00
Valutakode - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter - - - - - - - - - - 2 084
Andre driftsinntekter 3 913 3 880 3 859 4 019 3 652 3 866 3 910 3 911 3 911 4 360 15,00
Vareforbruk - - - - - - - - - - -
Beholdningsendring - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 678,00 1 101 1 115 1 099 1 094 1 106 1 169 1 106 1 391 1 176 -
Ordinære avskrivninger 863,00 863,00 863,00 821,00 761,00 609,00 761,00 761,00 761,00 761,00 761,00
Nedskrivning - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 571,00 259,00 223,00 363,00 255,00 693,00 381,00 816,00 363,00 293,00 400,00
Sum finansinntekter 14,00 12,00 15,00 18,00 14,00 10,00 12,00 9,00 3,00 2,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 1 261 1 333 1 381 1 618 1 294 1 540 1 705 2 223 1 801 1 994 1 439
Sum skatt 221,00 173,00 172,00 - - - - - - - -
Ordinært resultat 333,00 163,00 120,00 136,00 261,00 -72,00 -93,00 -987,00 -403,00 139,00 -500,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 31 915 32 778 33 641 34 505 32 989 33 750 34 233 34 994 35 755 36 516 37 276
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 31 915 32 778 33 641 34 505 32 864 33 625 34 233 34 994 35 755 36 516 37 276
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - - - - - - -
Sum varige driftsmidler 31 915 32 778 33 641 34 505 32 864 33 625 34 233 34 994 35 755 36 516 37 276
Sum finansielle anleggsmidler - - - - 125,00 125,00 - - - - -
Sum varelager - - - - - - - - - - -
Kundefordringer 375,00 302,00 77,00 - 423,00 111,00 727,00 727,00 1 422 1 302 -
Sum fordringer 532,00 470,00 321,00 153,00 514,00 209,00 814,00 880,00 1 475 1 419 62,00
Sum investeringer - - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 145,00 266,00 294,00 331,00 98,00 95,00 100,00 105,00 191,00 202,00 103,00
Sum omløpsmidler 677,00 736,00 615,00 484,00 612,00 304,00 914,00 984,00 1 667 1 621 165,00
Sum eiendeler 32 592 33 514 34 256 34 989 33 601 34 053 35 147 35 979 37 421 38 137 37 441
Aksje/selskapskapital 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum innskutt egenkapital 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 629 8 629
Sum opptjent egenkapital -338,00 -671,00 -834,00 -954,00 -890,00 -1 152,00 -1 080,00 -987,00 - 139,00 -
Sum egenkapital 8 027 7 694 7 531 7 411 7 475 7 213 7 285 7 378 8 365 8 768 8 629
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 16 395 17 682 18 903 20 093 19 200 20 222 20 890 21 254 21 600 20 100 20 141
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 23 745 25 032 25 603 26 593 19 200 20 372 22 390 25 254 27 100 27 100 27 100
Leverandør gjeld 22,00 40,00 9,00 163,00 53,00 490,00 466,00 409,00 7,00 71,00 110,00
Skyldig offentlige avgifter 131,00 90,00 85,00 90,00 99,00 89,00 97,00 84,00 152,00 135,00 -
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 819,00 789,00 1 122 984,00 6 926 6 468 5 472 3 346 1 956 2 268 1 712
Sum gjeld 24 564 25 820 26 725 27 578 26 126 26 840 27 862 28 600 29 056 29 369 28 812
Sum egenkapital og gjeld 32 592 33 514 34 256 34 989 33 601 34 053 35 147 35 979 37 421 38 137 37 441
Garantistillelser - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 5,50 4,90 4,80 5,10 4,60 4,20 4,50 3,40 3,70 5,60 2,50
Resultat av driften i % 46,00 42,70 42,90 43,20 42,20 37,70 40,90 31,40 35,70 48,90 44,70
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 7,00 4,40 3,90 1,80 3,60 -1,00 -1,30 -12,50 -4,70 1,60 -5,80
Likviditetsgrad 0,83 0,93 0,55 0,49 0,09 0,05 0,17 0,29 0,85 0,71 0,10
Egenkapitalandel i % 24,60 23,00 22,00 21,20 22,20 21,20 20,70 20,50 22,40 23,00 23,00
Gjeldsgrad 3,10 3,40 3,50 3,70 3,50 3,70 3,80 3,90 3,50 3,30 3,30
Lederlønn - - - - - - - - - - -