RISØR RØR AS

Org. nr. 990649979

  • Ansatte1
  • Egenkapital0,5%
  • Likviditet1,02%
  • Driftsmargin11,6%
  • Gjeldsgrad203%
  • Lønnsomhet14,9%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  51,00 121,00 375,00 411,00 469,00 323,00 292,00 271,00 325,00 316,00 266,00 197,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernregnskap - - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 491,00 545,00 925,00 2 835 3 044 2 496 2 218 2 394 2 183 2 633 1 899 1 599
Driftsresultat 57,00 24,00 -179,00 85,00 89,00 394,00 -120,00 292,00 -297,00 83,00 -138,00 -262,00
Resultat før skatt 30,00 -6,00 -208,00 35,00 44,00 339,00 -165,00 245,00 -337,00 32,00 -190,00 -274,00
Årsresultat 30,00 -6,00 -208,00 35,00 44,00 339,00 -165,00 245,00 -458,00 153,00 -268,00 -198,00
Valutakode - - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 392,00 545,00 924,00 2 835 3 073 2 581 2 218 2 394 2 183 2 554 1 891 1 559
Andre driftsinntekter 99,00 - 1,00 - -29,00 -86,00 - - - 79,00 8,00 40,00
Vareforbruk 163,00 214,00 407,00 1 345 1 228 915,00 1 022 857,00 1 038 1 080 739,00 526,00
Beholdningsendring - - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 64,00 96,00 485,00 972,00 1 120 752,00 730,00 751,00 861,00 839,00 748,00 855,00
Ordinære avskrivninger - - - 54,00 18,00 61,00 61,00 61,00 58,00 28,00 21,00 36,00
Nedskrivning - - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 207,00 210,00 212,00 378,00 590,00 374,00 525,00 434,00 523,00 604,00 529,00 445,00
Sum finansinntekter - 3,00 - - 1,00 - - 2,00 1,00 2,00 2,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 27,00 33,00 29,00 50,00 46,00 55,00 45,00 49,00 42,00 53,00 55,00 12,00
Sum skatt - - - - - - - - 121,00 -121,00 78,00 -77,00
Ordinært resultat 30,00 -6,00 -208,00 35,00 44,00 339,00 -165,00 245,00 -458,00 153,00 -268,00 -198,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler - - - 161,00 215,00 43,00 106,00 171,00 213,00 381,00 73,00 213,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - 35,00 43,00 104,00 165,00 203,00 261,00 25,00 135,00
Sum varige driftsmidler - - - 161,00 215,00 43,00 104,00 165,00 203,00 261,00 25,00 135,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - 2,00 6,00 10,00 - 48,00 -
Sum varelager 283,00 290,00 320,00 370,00 507,00 375,00 302,00 302,00 320,00 315,00 178,00 69,00
Kundefordringer 6,00 36,00 9,00 374,00 387,00 298,00 70,00 101,00 337,00 312,00 342,00 232,00
Sum fordringer 120,00 62,00 104,00 532,00 491,00 441,00 254,00 375,00 366,00 462,00 405,00 252,00
Sum investeringer - - - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 6,00 2,00 7,00 10,00 4,00 18,00 39,00 32,00 6,00 8,00 - 8,00
Sum omløpsmidler 409,00 354,00 431,00 911,00 1 002 834,00 595,00 708,00 692,00 785,00 583,00 329,00
Sum eiendeler 409,00 354,00 431,00 1 072 1 217 877,00 701,00 879,00 905,00 1 166 656,00 542,00
Aksje/selskapskapital 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 214,00 214,00
Sum innskutt egenkapital 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 214,00 214,00
Sum opptjent egenkapital -454,00 -483,00 -478,00 -270,00 -305,00 -349,00 -688,00 -523,00 -768,00 -310,00 -462,00 -194,00
Sum egenkapital 2,00 -27,00 -22,00 186,00 151,00 107,00 -232,00 -67,00 -312,00 147,00 -248,00 20,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - 78,00 229,00 211,00 223,00 242,00 335,00 512,00 148,00 184,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 5,00 5,00 24,00 78,00 229,00 211,00 223,00 242,00 335,00 512,00 148,00 184,00
Leverandør gjeld - 41,00 95,00 363,00 222,00 64,00 270,00 175,00 298,00 55,00 217,00 72,00
Skyldig offentlige avgifter 27,00 31,00 42,00 156,00 163,00 199,00 140,00 140,00 208,00 171,00 140,00 119,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 401,00 376,00 429,00 809,00 837,00 559,00 709,00 704,00 882,00 507,00 756,00 339,00
Sum gjeld 406,00 381,00 452,00 886,00 1 066 770,00 932,00 946,00 1 217 1 019 904,00 523,00
Sum egenkapital og gjeld 409,00 354,00 431,00 1 072 1 217 877,00 701,00 879,00 905,00 1 166 656,00 542,00
Garantistillelser - - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 14,90 6,90 -23,80 7,40 8,60 49,90 -15,20 33,00 -28,50 9,30 -22,50 -48,30
Resultat av driften i % 11,60 4,40 -19,40 3,00 2,90 15,80 -5,40 12,20 -13,60 3,20 -7,30 -16,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -240,00 24,50 -253,70 20,80 34,10 -542,40 110,40 -129,30 408,50 -63,40 166,70 -1 370,00
Likviditetsgrad 1,02 0,94 1,00 1,13 1,20 1,49 0,84 1,01 0,78 1,55 0,77 0,97
Egenkapitalandel i % 0,50 -7,60 -5,10 17,40 12,40 12,20 -33,10 -7,60 -34,50 12,60 -37,80 3,70
Gjeldsgrad 203,00 -14,10 -20,50 4,80 7,10 7,20 -4,00 -14,10 -3,90 6,90 -3,60 26,20
Lederlønn 51,00 121,00 375,00 411,00 469,00 323,00 292,00 271,00 325,00 316,00 266,00 197,00