BYGG & BYGGEVARER AS

Org. nr. 990653933

  • Ansatte5
  • Egenkapital44,1%
  • Likviditet2,16%
  • Driftsmargin2,9%
  • Gjeldsgrad1,3%
  • Lønnsomhet9,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  810,00 737,00 636,00 639,00 625,00 514,00 481,00 455,00 431,00 427,00 350,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernregnskap - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 24 022 14 353 11 030 13 554 14 537 11 333 10 777 6 866 6 737 5 481 3 370
Driftsresultat 685,00 319,00 215,00 824,00 777,00 622,00 931,00 195,00 508,00 318,00 -102,00
Resultat før skatt 618,00 266,00 160,00 732,00 737,00 584,00 863,00 116,00 429,00 189,00 -179,00
Årsresultat 473,00 212,00 116,00 538,00 540,00 432,00 612,00 78,00 309,00 189,00 -179,00
Valutakode - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 24 004 13 413 11 016 13 539 14 522 11 314 10 769 6 853 6 724 5 463 3 340
Andre driftsinntekter 18,00 941,00 14,00 15,00 16,00 19,00 8,00 13,00 13,00 18,00 30,00
Vareforbruk 18 288 10 575 7 709 10 150 10 826 8 732 7 934 5 236 5 257 4 292 3 129
Beholdningsendring - -615,00 -145,00 -579,00 -9,00 -659,00 -113,00 -206,00 -397,00 -276,00 -837,00
Lønnskostnader 2 470 1 741 1 306 1 269 1 164 1 078 1 035 690,00 566,00 495,00 691,00
Ordinære avskrivninger 103,00 47,00 87,00 45,00 58,00 77,00 78,00 87,00 95,00 99,00 48,00
Nedskrivning - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 2 476 2 287 1 858 1 844 1 721 1 483 913,00 864,00 708,00 553,00 442,00
Sum finansinntekter 72,00 70,00 31,00 35,00 29,00 20,00 20,00 15,00 10,00 8,00 2,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 139,00 123,00 86,00 127,00 69,00 57,00 88,00 94,00 89,00 137,00 78,00
Sum skatt 146,00 54,00 44,00 195,00 197,00 153,00 251,00 39,00 120,00 - -
Ordinært resultat 473,00 212,00 116,00 538,00 540,00 432,00 612,00 78,00 309,00 189,00 -179,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - - -
Konsernbidrag 81,00 - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 795,00 728,00 262,00 346,00 206,00 264,00 249,00 304,00 392,00 465,00 548,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - 352,00 - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 218,00 286,00 180,00 267,00 162,00 220,00 206,00 262,00 349,00 422,00 310,00
Sum varige driftsmidler 218,00 639,00 180,00 267,00 162,00 220,00 206,00 262,00 349,00 422,00 310,00
Sum finansielle anleggsmidler 577,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 43,00 43,00 43,00 43,00 238,00
Sum varelager 4 260 3 685 3 069 2 924 2 496 2 488 1 829 1 716 1 509 1 112 837,00
Kundefordringer 2 493 3 188 1 498 1 609 2 333 671,00 1 701 492,00 657,00 806,00 934,00
Sum fordringer 3 247 3 482 1 781 1 880 3 255 896,00 1 951 710,00 893,00 895,00 976,00
Sum investeringer - - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 123,00 128,00 59,00 45,00 45,00 421,00 21,00 17,00 15,00 24,00 43,00
Sum omløpsmidler 7 629 7 294 4 909 4 849 5 797 3 805 3 801 2 443 2 417 2 031 1 855
Sum eiendeler 8 424 8 023 5 172 5 195 6 002 4 068 4 050 2 747 2 809 2 495 2 403
Aksje/selskapskapital 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Sum innskutt egenkapital 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Sum opptjent egenkapital 3 319 2 846 2 634 2 518 1 980 1 440 1 009 396,00 319,00 10,00 -179,00
Sum egenkapital 3 719 3 246 3 034 2 918 2 380 1 840 1 409 796,00 719,00 410,00 221,00
Sum avsetninger til forpliktelser 20,00 - - - 56,00 - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 1 147 1 381 - - 39,00 316,00 592,00 809,00 647,00 850,00 1 067
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 1 167 1 381 - - 95,00 316,00 592,00 809,00 647,00 850,00 1 067
Leverandør gjeld 2 134 2 187 821,00 741,00 1 980 1 409 1 430 703,00 689,00 428,00 339,00
Skyldig offentlige avgifter 207,00 238,00 530,00 470,00 88,00 64,00 150,00 -31,00 29,00 109,00 116,00
Kortsiktig konserngjeld 107,00 - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 3 538 3 396 2 137 2 277 3 527 1 912 2 049 1 142 1 443 1 235 1 115
Sum gjeld 4 706 4 777 2 137 2 277 3 622 2 228 2 642 1 951 2 090 2 085 2 182
Sum egenkapital og gjeld 8 424 8 023 5 172 5 195 6 002 4 068 4 050 2 747 2 809 2 495 2 403
Garantistillelser - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 9,20 5,90 4,70 15,30 16,00 15,80 28,00 7,60 19,50 13,30 -4,20
Resultat av driften i % 2,90 2,20 1,90 6,10 5,30 5,50 8,60 2,80 7,50 5,80 -3,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 17,70 8,50 5,40 27,60 34,90 35,90 78,30 15,30 76,00 59,90 -81,00
Likviditetsgrad 2,16 2,15 2,30 2,13 1,64 1,99 1,86 2,14 1,67 1,64 1,66
Egenkapitalandel i % 44,10 40,50 58,70 56,20 39,70 45,20 34,80 29,00 25,60 16,40 9,20
Gjeldsgrad 1,30 1,50 0,70 0,80 1,50 1,20 1,90 2,50 2,90 5,10 9,90
Lederlønn 810,00 737,00 636,00 639,00 625,00 514,00 481,00 455,00 431,00 427,00 350,00