HJELMELAND MUR & FLIS AS

Org. nr. 990944679

  • Ansatte4
  • Egenkapital-43%
  • Likviditet0,54%
  • Driftsmargin-6,4%
  • Gjeldsgrad-3,3%
  • Lønnsomhet-24,7%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  395,00 284,00 256,00 349,00 489,00 278,00 539,00 444,00 450,00 493,00 496,00 359,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Konsernregnskap - - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 1 833 2 025 1 911 2 518 3 603 2 793 3 368 3 907 3 771 4 762 4 094 2 292
Driftsresultat -118,00 41,00 -16,00 -159,00 113,00 240,00 -168,00 -24,00 -202,00 88,00 -79,00 124,00
Resultat før skatt -139,00 18,00 -32,00 -171,00 100,00 217,00 -196,00 -47,00 -215,00 80,00 -82,00 120,00
Årsresultat -111,00 11,00 -28,00 -131,00 72,00 153,00 -143,00 -36,00 -157,00 55,00 -61,00 89,00
Valutakode - - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 1 833 2 025 1 911 2 518 3 603 2 680 3 368 3 907 3 771 4 762 4 094 2 292
Andre driftsinntekter - - - - - 113,00 - - - - - -
Vareforbruk 664,00 698,00 601,00 861,00 1 310 790,00 796,00 1 410 1 401 2 013 1 588 1 015
Beholdningsendring - - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 994,00 952,00 995,00 1 432 1 737 1 337 1 981 1 863 1 859 1 970 1 982 880,00
Ordinære avskrivninger 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 - - - - - - -
Nedskrivning - - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 289,00 330,00 327,00 380,00 440,00 427,00 759,00 658,00 713,00 690,00 602,00 273,00
Sum finansinntekter - - 3,00 - - - - 2,00 - 1,00 2,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 21,00 23,00 19,00 12,00 13,00 23,00 27,00 25,00 13,00 10,00 5,00 5,00
Sum skatt -28,00 8,00 -4,00 -41,00 28,00 64,00 -53,00 -11,00 -58,00 25,00 -22,00 31,00
Ordinært resultat -111,00 11,00 -28,00 -131,00 72,00 153,00 -143,00 -36,00 -157,00 55,00 -61,00 89,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 95,00 72,00 83,00 84,00 48,00 58,00 122,00 69,00 58,00 1,00 4,00 96,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 2,00 6,00 10,00 14,00 18,00 - - - - - - -
Sum varige driftsmidler 2,00 6,00 10,00 14,00 18,00 - - - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 94,00
Sum varelager 149,00 168,00 166,00 191,00 187,00 210,00 201,00 208,00 120,00 120,00 85,00 85,00
Kundefordringer 134,00 237,00 193,00 266,00 359,00 447,00 249,00 685,00 631,00 694,00 459,00 653,00
Sum fordringer 164,00 265,00 200,00 276,00 391,00 471,00 271,00 739,00 738,00 777,00 589,00 728,00
Sum investeringer - - - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 19,00 25,00 28,00 70,00 57,00 38,00 52,00 57,00 68,00 57,00 55,00 33,00
Sum omløpsmidler 331,00 458,00 394,00 536,00 634,00 720,00 524,00 1 004 927,00 954,00 729,00 846,00
Sum eiendeler 426,00 530,00 477,00 620,00 682,00 777,00 646,00 1 073 984,00 956,00 733,00 942,00
Aksje/selskapskapital 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00
Sum innskutt egenkapital 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00
Sum opptjent egenkapital -285,00 -174,00 -185,00 -157,00 -27,00 -99,00 -252,00 -109,00 -73,00 83,00 29,00 89,00
Sum egenkapital -183,00 -72,00 -83,00 -55,00 75,00 3,00 -150,00 -7,00 29,00 185,00 131,00 191,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - - 2,00 - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - - - - 2,00 - -
Leverandør gjeld 170,00 233,00 111,00 166,00 218,00 243,00 161,00 427,00 300,00 232,00 97,00 282,00
Skyldig offentlige avgifter 104,00 85,00 111,00 160,00 158,00 170,00 153,00 191,00 184,00 185,00 155,00 94,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 609,00 602,00 560,00 676,00 607,00 774,00 796,00 1 080 955,00 768,00 602,00 751,00
Sum gjeld 609,00 602,00 560,00 676,00 607,00 774,00 796,00 1 080 955,00 770,00 602,00 751,00
Sum egenkapital og gjeld 426,00 530,00 477,00 620,00 682,00 777,00 646,00 1 073 984,00 956,00 733,00 942,00
Garantistillelser - - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -24,70 8,10 -2,40 -24,40 15,50 33,70 -19,70 -2,10 -20,80 10,70 -9,20 13,30
Resultat av driften i % -6,40 2,00 -0,80 -6,30 3,10 8,60 -5,00 -0,60 -5,40 1,80 -1,90 5,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 109,00 -23,20 46,40 -1 710,00 256,40 -295,20 249,70 -427,30 -200,90 50,60 -50,90 62,80
Likviditetsgrad 0,54 0,76 0,70 0,79 1,04 0,93 0,66 0,93 0,97 1,24 1,21 1,13
Egenkapitalandel i % -43,00 -13,60 -17,40 -8,90 11,00 0,40 -23,20 -0,70 2,90 19,40 17,90 20,30
Gjeldsgrad -3,30 -8,40 -6,70 -12,30 8,10 258,00 -5,30 -154,30 32,90 4,20 4,60 3,90
Lederlønn 395,00 284,00 256,00 349,00 489,00 278,00 539,00 444,00 450,00 493,00 496,00 359,00