DIG MASKIN AS

Org. nr. 992895152

  • Ansatte2
  • Egenkapital71,9%
  • Likviditet3,02%
  • Driftsmargin16,1%
  • Gjeldsgrad0,4%
  • Lønnsomhet29,4%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
  - - - 431,00 560,00 511,00 453,00 357,00 331,00 116,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Konsernregnskap - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 799,00 722,00 1 438 3 294 4 801 3 689 2 411 2 454 1 725 454,00
Driftsresultat 129,00 -96,00 -513,00 43,00 -337,00 560,00 561,00 344,00 -68,00 17,00
Resultat før skatt 119,00 -100,00 -522,00 29,00 -287,00 555,00 559,00 332,00 -79,00 17,00
Årsresultat 119,00 -100,00 -522,00 29,00 -287,00 374,00 398,00 258,00 -76,00 14,00
Valutakode - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 799,00 722,00 1 418 2 924 4 614 3 654 2 368 2 444 1 725 454,00
Andre driftsinntekter - - 20,00 370,00 187,00 35,00 43,00 10,00 - -
Vareforbruk 94,00 64,00 265,00 616,00 1 083 211,00 204,00 408,00 401,00 87,00
Beholdningsendring - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 12,00 108,00 593,00 1 093 1 797 1 797 905,00 1 039 681,00 153,00
Ordinære avskrivninger 54,00 67,00 130,00 81,00 58,00 60,00 24,00 25,00 28,00 -
Nedskrivning - - - 15,00 - - - - - -
Andre driftskostnader 510,00 579,00 964,00 1 447 2 201 1 062 718,00 638,00 682,00 197,00
Sum finansinntekter - 8,00 1,00 1,00 69,00 1,00 1,00 - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 10,00 12,00 10,00 14,00 19,00 6,00 2,00 12,00 11,00 -
Sum skatt - - - - - 181,00 161,00 73,00 -3,00 3,00
Ordinært resultat 119,00 -100,00 -522,00 29,00 -287,00 374,00 398,00 258,00 -76,00 14,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - -1,00 -
Balanseregnskap - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 64,00 106,00 173,00 389,00 345,00 247,00 231,00 181,00 226,00 213,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler 20,00 - - 207,00 103,00 120,00 119,00 64,00 153,00 120,00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 44,00 68,00 102,00 17,00 25,00 18,00 26,00 - - -
Sum varige driftsmidler 64,00 68,00 102,00 225,00 129,00 138,00 145,00 64,00 153,00 120,00
Sum finansielle anleggsmidler - 8,00 25,00 102,00 138,00 109,00 86,00 117,00 73,00 93,00
Sum varelager - - - - - - - 3,00 19,00 -
Kundefordringer 250,00 66,00 60,00 270,00 558,00 852,00 303,00 184,00 11,00 16,00
Sum fordringer 270,00 108,00 135,00 410,00 778,00 1 053 398,00 213,00 15,00 20,00
Sum investeringer - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 96,00 234,00 216,00 619,00 272,00 636,00 650,00 341,00 175,00 181,00
Sum omløpsmidler 366,00 342,00 351,00 1 029 1 050 1 689 1 048 557,00 208,00 201,00
Sum eiendeler 430,00 448,00 523,00 1 418 1 394 1 936 1 279 738,00 434,00 414,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,00
Sum opptjent egenkapital 209,00 90,00 190,00 713,00 683,00 970,00 595,00 197,00 -61,00 14,00
Sum egenkapital 309,00 190,00 290,00 813,00 783,00 1 070 695,00 297,00 39,00 115,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - 1,00 - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - 93,00 116,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - 1,00 - 93,00 116,00
Leverandør gjeld 38,00 112,00 48,00 289,00 233,00 47,00 33,00 42,00 79,00 78,00
Skyldig offentlige avgifter 40,00 102,00 108,00 48,00 140,00 360,00 189,00 122,00 87,00 41,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 121,00 258,00 233,00 605,00 611,00 866,00 582,00 441,00 302,00 184,00
Sum gjeld 121,00 258,00 233,00 605,00 611,00 866,00 583,00 441,00 395,00 300,00
Sum egenkapital og gjeld 430,00 448,00 523,00 1 418 1 394 1 936 1 279 738,00 434,00 414,00
Garantistillelser - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 29,40 -18,10 -52,80 3,10 -16,10 34,90 55,60 58,70 -16,00 4,10
Resultat av driften i % 16,10 -13,30 -35,70 1,30 -7,00 15,20 23,30 14,00 -3,90 3,70
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 47,70 -41,70 -94,70 3,60 -31,00 62,90 112,70 197,60 -102,60 14,80
Likviditetsgrad 3,02 1,33 1,51 1,70 1,72 1,95 1,80 1,26 0,69 1,09
Egenkapitalandel i % 71,90 42,40 55,40 57,30 56,20 55,30 54,30 40,20 9,00 27,80
Gjeldsgrad 0,40 1,40 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80 1,50 10,10 2,60
Lederlønn - - - 431,00 560,00 511,00 453,00 357,00 331,00 116,00