TEMAS EIENDOM AS

Org. nr. 994116533

  • Ansatte0
  • Egenkapital7,8%
  • Likviditet1,03%
  • Driftsmargin-31,5%
  • Gjeldsgrad11,8%
  • Lønnsomhet-3,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
  - - - - - - - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Konsernregnskap - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 1 168 1 244 1 051 1 041 985,00 914,00 844,00 758,00 294,00
Driftsresultat -368,00 53,00 80,00 247,00 144,00 89,00 119,00 146,00 130,00
Resultat før skatt -799,00 -204,00 -163,00 43,00 -85,00 -143,00 -75,00 -88,00 70,00
Årsresultat -714,00 -181,00 -134,00 31,00 -66,00 -104,00 -54,00 -64,00 54,00
Valutakode - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 73,00 177,00 - - 7,00 14,00 30,00 20,00 4,00
Andre driftsinntekter 1 095 1 067 1 051 1 041 978,00 900,00 813,00 738,00 290,00
Vareforbruk 106,00 15,00 - - - 7,00 18,00 - -
Beholdningsendring - - - - - - - - -
Lønnskostnader 122,00 293,00 78,00 1,00 - 1,00 - - -
Ordinære avskrivninger 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 101,00 99,00 82,00 25,00
Nedskrivning - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 1 199 773,00 784,00 684,00 732,00 717,00 608,00 530,00 139,00
Sum finansinntekter 52,00 66,00 2,00 49,00 5,00 - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 482,00 323,00 245,00 253,00 234,00 232,00 195,00 234,00 60,00
Sum skatt -85,00 -23,00 -29,00 11,00 -19,00 -40,00 -21,00 -24,00 16,00
Ordinært resultat -714,00 -181,00 -134,00 31,00 -66,00 -104,00 -54,00 -64,00 54,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 8 518 8 501 8 532 7 117 7 128 6 206 6 179 6 003 5 247
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 560 5 670 5 779 5 888 5 997 6 106 6 121 5 972 5 240
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - - - - -
Sum varige driftsmidler 5 560 5 670 5 779 5 888 5 997 6 106 6 121 5 972 5 240
Sum finansielle anleggsmidler 2 652 2 610 2 555 1 061 1 005 - - - -
Sum varelager - - - - - - - - -
Kundefordringer 129,00 115,00 31,00 28,00 62,00 80,00 42,00 11,00 -
Sum fordringer 1 231 1 163 540,00 300,00 77,00 109,00 109,00 126,00 39,00
Sum investeringer - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 72,00 170,00 12,00 35,00 128,00 172,00 123,00 48,00 437,00
Sum omløpsmidler 1 302 1 333 551,00 335,00 205,00 281,00 232,00 173,00 475,00
Sum eiendeler 9 821 9 834 9 083 7 453 7 333 6 487 6 411 6 177 5 722
Aksje/selskapskapital 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,00
Sum innskutt egenkapital 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,00
Sum opptjent egenkapital -1 231,00 -518,00 -337,00 -203,00 -234,00 -168,00 -64,00 -10,00 54,00
Sum egenkapital 769,00 1 482 1 663 1 797 1 766 1 832 1 936 1 990 154,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 7 293 7 406 6 850 5 362 5 300 4 300 4 170 4 023 3 500
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 7 793 7 406 6 850 5 362 5 300 4 300 4 170 4 023 3 500
Leverandør gjeld 937,00 515,00 125,00 55,00 120,00 60,00 30,00 -19,00 5,00
Skyldig offentlige avgifter 145,00 127,00 6,00 25,00 14,00 37,00 - - -
Kortsiktig konserngjeld 114,00 153,00 212,00 - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 260 945,00 570,00 293,00 267,00 355,00 305,00 164,00 2 068
Sum gjeld 9 052 8 352 7 420 5 656 5 567 4 655 4 475 4 187 5 568
Sum egenkapital og gjeld 9 821 9 834 9 083 7 453 7 333 6 487 6 411 6 177 5 722
Garantistillelser - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -3,20 1,30 1,00 4,00 2,20 1,40 1,90 2,50 2,30
Resultat av driften i % -31,50 4,30 7,60 23,70 14,60 9,70 14,10 19,30 44,20
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -71,00 -13,00 -9,40 2,40 -4,70 -7,60 -3,80 -8,20 45,50
Likviditetsgrad 1,03 1,41 0,97 1,14 0,77 0,79 0,76 1,05 0,23
Egenkapitalandel i % 7,80 15,10 18,30 24,10 24,10 28,20 30,20 32,20 2,70
Gjeldsgrad 11,80 5,60 4,50 3,10 3,20 2,50 2,30 2,10 36,20
Lederlønn - - - - - - - - -