BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS

Org. nr. 994495585

  • Ansatte4
  • Egenkapital16,6%
  • Likviditet2,84%
  • Driftsmargin-10,6%
  • Gjeldsgrad5%
  • Lønnsomhet-11,5%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
  565,00 565,00 565,00 555,00 476,00 630,00 632,00 516,00 181,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Konsernregnskap - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 2 102 2 125 3 897 5 430 3 851 4 627 2 836 2 902 609,00
Driftsresultat -222,00 -411,00 -292,00 498,00 257,00 1 322 576,00 922,00 23,00
Resultat før skatt -224,00 -410,00 -291,00 506,00 263,00 1 329 579,00 922,00 20,00
Årsresultat -181,00 -317,00 -221,00 367,00 189,00 957,00 416,00 664,00 17,00
Valutakode - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 2 102 2 125 3 897 5 430 3 851 4 627 2 836 2 902 609,00
Andre driftsinntekter - - - - - - - - -
Vareforbruk 21,00 22,00 99,00 193,00 233,00 1 035 222,00 368,00 9,00
Beholdningsendring - - - - - - - - -
Lønnskostnader 1 631 1 741 3 141 3 671 2 492 1 838 1 566 1 209 441,00
Ordinære avskrivninger 129,00 140,00 208,00 207,00 106,00 71,00 88,00 72,00 14,00
Nedskrivning - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 544,00 632,00 742,00 861,00 765,00 361,00 384,00 331,00 122,00
Sum finansinntekter 1,00 1,00 3,00 8,00 7,00 7,00 4,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 2,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 3,00
Sum skatt -43,00 -93,00 -70,00 139,00 74,00 372,00 163,00 258,00 3,00
Ordinært resultat -181,00 -317,00 -221,00 367,00 189,00 957,00 416,00 664,00 17,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -936,00 -410,00 432,00 -
Balanseregnskap - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 900,00 987,00 1 034 1 196 1 379 48,00 111,00 168,00 84,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 421,00 437,00 454,00 470,00 487,00 - - - -
Maskiner/anlegg/biler 123,00 - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 175,00 411,00 535,00 726,00 891,00 34,00 105,00 168,00 84,00
Sum varige driftsmidler 719,00 848,00 989,00 1 196 1 378 34,00 105,00 168,00 84,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - 1,00 - - - -
Sum varelager - - - - - - - - -
Kundefordringer 434,00 401,00 462,00 859,00 881,00 792,00 816,00 389,00 227,00
Sum fordringer 449,00 497,00 557,00 1 012 1 021 827,00 898,00 473,00 260,00
Sum investeringer - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 537,00 504,00 1 380 1 531 620,00 693,00 697,00 868,00 562,00
Sum omløpsmidler 986,00 1 001 1 937 2 543 1 640 1 520 1 594 1 341 822,00
Sum eiendeler 1 886 1 987 2 971 3 739 3 020 1 569 1 705 1 509 906,00
Aksje/selskapskapital 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Sum innskutt egenkapital 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Sum opptjent egenkapital 114,00 295,00 611,00 832,00 465,00 276,00 255,00 249,00 17,00
Sum egenkapital 314,00 495,00 811,00 1 032 665,00 476,00 455,00 449,00 217,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - 24,00 34,00 - - 3,00 3,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld 1 226 - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 1 226 - - 24,00 34,00 - - 3,00 206,00
Leverandør gjeld 16,00 11,00 148,00 241,00 285,00 29,00 183,00 59,00 75,00
Skyldig offentlige avgifter 181,00 194,00 327,00 386,00 202,00 326,00 292,00 170,00 138,00
Kortsiktig konserngjeld - 1 027 1 335 1 544 1 555 526,00 576,00 - -
Sum kortsiktig gjeld 347,00 1 493 2 159 2 683 2 320 1 092 1 250 1 056 482,00
Sum gjeld 1 573 1 493 2 159 2 707 2 354 1 092 1 250 1 059 689,00
Sum egenkapital og gjeld 1 886 1 987 2 971 3 739 3 020 1 569 1 705 1 509 906,00
Garantistillelser - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -11,50 -16,50 -8,60 15,00 11,50 81,20 36,10 76,40 2,50
Resultat av driften i % -10,60 -19,30 -7,50 9,20 6,70 28,60 20,30 31,80 3,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -55,40 -62,80 -31,60 59,60 46,10 285,50 128,10 276,90 9,20
Likviditetsgrad 2,84 0,67 0,90 0,95 0,71 1,39 1,28 1,27 1,71
Egenkapitalandel i % 16,60 24,90 27,30 27,60 22,00 30,30 26,70 29,80 24,00
Gjeldsgrad 5,00 3,00 2,70 2,60 3,50 2,30 2,70 2,40 3,20
Lederlønn 565,00 565,00 565,00 555,00 476,00 630,00 632,00 516,00 181,00