BUCCI ARKITEKTUR & DESIGN AS

Org. nr. 994495585

  • Ansatte4
  • Egenkapital25,8%
  • Likviditet3,21%
  • Driftsmargin11,8%
  • Gjeldsgrad2,9%
  • Lønnsomhet17,1%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
  565,00 565,00 565,00 565,00 555,00 476,00 630,00 632,00 516,00 181,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Konsernregnskap - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 2 986 2 102 2 125 3 897 5 430 3 851 4 627 2 836 2 902 609,00
Driftsresultat 351,00 -222,00 -411,00 -292,00 498,00 257,00 1 322 576,00 922,00 23,00
Resultat før skatt 353,00 -224,00 -410,00 -291,00 506,00 263,00 1 329 579,00 922,00 20,00
Årsresultat 264,00 -181,00 -317,00 -221,00 367,00 189,00 957,00 416,00 664,00 17,00
Valutakode - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 2 986 2 102 2 125 3 897 5 430 3 851 4 627 2 836 2 902 609,00
Andre driftsinntekter - - - - - - - - - -
Vareforbruk 6,00 21,00 22,00 99,00 193,00 233,00 1 035 222,00 368,00 9,00
Beholdningsendring - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 1 850 1 631 1 741 3 141 3 671 2 492 1 838 1 566 1 209 441,00
Ordinære avskrivninger 86,00 129,00 140,00 208,00 207,00 106,00 71,00 88,00 72,00 14,00
Nedskrivning - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 694,00 544,00 632,00 742,00 861,00 765,00 361,00 384,00 331,00 122,00
Sum finansinntekter 2,00 1,00 1,00 3,00 8,00 7,00 7,00 4,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader - 2,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 3,00
Sum skatt 89,00 -43,00 -93,00 -70,00 139,00 74,00 372,00 163,00 258,00 3,00
Ordinært resultat 264,00 -181,00 -317,00 -221,00 367,00 189,00 957,00 416,00 664,00 17,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -936,00 -410,00 432,00 -
Balanseregnskap - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 813,00 900,00 987,00 1 034 1 196 1 379 48,00 111,00 168,00 84,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - 421,00 437,00 454,00 470,00 487,00 - - - -
Maskiner/anlegg/biler - 123,00 - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 721,00 175,00 411,00 535,00 726,00 891,00 34,00 105,00 168,00 84,00
Sum varige driftsmidler 721,00 719,00 848,00 989,00 1 196 1 378 34,00 105,00 168,00 84,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - 1,00 - - - -
Sum varelager - - - - - - - - - -
Kundefordringer 600,00 434,00 401,00 462,00 859,00 881,00 792,00 816,00 389,00 227,00
Sum fordringer 620,00 449,00 497,00 557,00 1 012 1 021 827,00 898,00 473,00 260,00
Sum investeringer - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 807,00 537,00 504,00 1 380 1 531 620,00 693,00 697,00 868,00 562,00
Sum omløpsmidler 1 427 986,00 1 001 1 937 2 543 1 640 1 520 1 594 1 341 822,00
Sum eiendeler 2 241 1 886 1 987 2 971 3 739 3 020 1 569 1 705 1 509 906,00
Aksje/selskapskapital 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Sum innskutt egenkapital 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Sum opptjent egenkapital 378,00 114,00 295,00 611,00 832,00 465,00 276,00 255,00 249,00 17,00
Sum egenkapital 578,00 314,00 495,00 811,00 1 032 665,00 476,00 455,00 449,00 217,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - 24,00 34,00 - - 3,00 3,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld 1 218 1 226 - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 1 218 1 226 - - 24,00 34,00 - - 3,00 206,00
Leverandør gjeld 41,00 16,00 11,00 148,00 241,00 285,00 29,00 183,00 59,00 75,00
Skyldig offentlige avgifter 237,00 181,00 194,00 327,00 386,00 202,00 326,00 292,00 170,00 138,00
Kortsiktig konserngjeld - - 1 027 1 335 1 544 1 555 526,00 576,00 - -
Sum kortsiktig gjeld 445,00 347,00 1 493 2 159 2 683 2 320 1 092 1 250 1 056 482,00
Sum gjeld 1 663 1 573 1 493 2 159 2 707 2 354 1 092 1 250 1 059 689,00
Sum egenkapital og gjeld 2 241 1 886 1 987 2 971 3 739 3 020 1 569 1 705 1 509 906,00
Garantistillelser - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 17,10 -11,50 -16,50 -8,60 15,00 11,50 81,20 36,10 76,40 2,50
Resultat av driften i % 11,80 -10,60 -19,30 -7,50 9,20 6,70 28,60 20,30 31,80 3,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 79,10 -55,40 -62,80 -31,60 59,60 46,10 285,50 128,10 276,90 9,20
Likviditetsgrad 3,21 2,84 0,67 0,90 0,95 0,71 1,39 1,28 1,27 1,71
Egenkapitalandel i % 25,80 16,60 24,90 27,30 27,60 22,00 30,30 26,70 29,80 24,00
Gjeldsgrad 2,90 5,00 3,00 2,70 2,60 3,50 2,30 2,70 2,40 3,20
Lederlønn 565,00 565,00 565,00 565,00 555,00 476,00 630,00 632,00 516,00 181,00