FLORØ ENTREPRENØR AS

Org. nr. 995521962

  • Ansatte15
  • Egenkapital17,6%
  • Likviditet1,18%
  • Driftsmargin2,3%
  • Gjeldsgrad4,7%
  • Lønnsomhet8,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
  661,00 656,00 580,00 477,00 560,00 549,00 491,00 387,00 166,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Konsernregnskap - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 35 527 32 256 40 003 13 813 27 878 46 452 32 154 13 524 3 823
Driftsresultat 801,00 1 690 -1 608,00 83,00 135,00 -587,00 2 550 1 328 -658,00
Resultat før skatt 730,00 1 502 -1 829,00 -72,00 -55,00 -641,00 2 495 1 277 -693,00
Årsresultat 730,00 1 502 -2 103,00 -75,00 -45,00 -472,00 1 796 1 113 -693,00
Valutakode - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 35 527 32 256 40 003 13 813 27 878 46 452 32 154 13 524 3 723
Andre driftsinntekter - - - - - - - - 101,00
Vareforbruk 24 123 21 800 33 138 6 149 18 475 38 001 21 755 6 500 1 903
Beholdningsendring - - - - - - - - -
Lønnskostnader 7 358 5 799 5 881 5 057 6 280 6 292 5 294 3 947 1 995
Ordinære avskrivninger 63,00 61,00 81,00 149,00 186,00 223,00 241,00 204,00 63,00
Nedskrivning - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 3 181 2 709 2 510 2 375 2 801 2 525 2 313 1 545 521,00
Sum finansinntekter 1,00 5,00 1,00 - 2,00 47,00 21,00 8,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 72,00 193,00 222,00 156,00 193,00 100,00 76,00 59,00 36,00
Sum skatt - - 275,00 3,00 -10,00 -169,00 699,00 164,00 -
Ordinært resultat 730,00 1 502 -2 103,00 -75,00 -45,00 -472,00 1 796 1 113 -693,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - 1 000,00 - -
Konsernbidrag - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 218,00 186,00 172,00 431,00 557,00 658,00 557,00 781,00 767,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 168,00 136,00 172,00 157,00 254,00 365,00 532,00 730,00 716,00
Sum varige driftsmidler 168,00 136,00 172,00 157,00 254,00 365,00 532,00 730,00 716,00
Sum finansielle anleggsmidler 50,00 50,00 - - 25,00 25,00 25,00 51,00 51,00
Sum varelager 255,00 265,00 188,00 372,00 190,00 190,00 190,00 11,00 -
Kundefordringer 7 736 9 375 10 074 4 395 7 221 6 809 3 833 2 835 1 086
Sum fordringer 7 778 9 817 10 228 4 465 7 265 7 467 4 373 2 840 1 103
Sum investeringer - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 338,00 220,00 261,00 196,00 163,00 1 291 2 884 1 166 908,00
Sum omløpsmidler 8 371 10 302 10 677 5 033 7 618 8 948 7 447 4 017 2 011
Sum eiendeler 8 589 10 488 10 849 5 464 8 175 9 605 8 004 4 798 2 778
Aksje/selskapskapital 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Sum innskutt egenkapital 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Sum opptjent egenkapital 760,00 30,00 -1 472,00 631,00 706,00 752,00 1 223 427,00 -686,00
Sum egenkapital 1 510 780,00 -722,00 1 381 1 456 1 502 1 973 1 177 64,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - 862,00 164,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - 62,00 187,00 312,00 437,00 562,00 687,00 812,00 937,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - 62,00 187,00 312,00 437,00 562,00 1 549 976,00 937,00
Leverandør gjeld 4 142 6 580 8 338 1 666 2 833 5 356 1 762 1 561 1 020
Skyldig offentlige avgifter 1 110 381,00 427,00 919,00 1 090 391,00 989,00 444,00 390,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 7 078 9 645 11 384 3 771 6 281 7 541 4 481 2 645 1 777
Sum gjeld 7 078 9 707 11 571 4 083 6 719 8 104 6 031 3 622 2 715
Sum egenkapital og gjeld 8 589 10 488 10 849 5 464 8 175 9 605 8 004 4 798 2 778
Garantistillelser - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 8,40 15,90 -19,70 1,20 1,60 -6,10 40,20 35,30 -23,70
Resultat av driften i % 2,30 5,20 -4,00 0,60 0,50 -1,30 7,90 9,80 -17,20
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 63,80 5 179 -555,10 -5,10 -3,70 -36,90 158,40 205,80 -1 082,80
Likviditetsgrad 1,18 1,07 0,94 1,33 1,21 1,19 1,66 1,52 1,13
Egenkapitalandel i % 17,60 7,40 -6,70 25,30 17,80 15,60 24,70 24,50 2,30
Gjeldsgrad 4,70 12,40 -16,00 3,00 4,60 5,40 3,10 3,10 42,40
Lederlønn 661,00 656,00 580,00 477,00 560,00 549,00 491,00 387,00 166,00