VIVESTAD MASKIN AS

Org. nr. 995579987

  • Ansatte2
  • Egenkapital45%
  • Likviditet0,76%
  • Driftsmargin13,7%
  • Gjeldsgrad1,2%
  • Lønnsomhet43,1%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
  1 098 650,00 775,00 750,00 747,00 732,00 727,00 696,00 350,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Konsernregnskap - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 6 051 7 403 8 840 11 702 10 142 8 098 9 617 9 362 7 896
Driftsresultat 832,00 -732,00 -531,00 1 740 -678,00 -217,00 -360,00 906,00 1 248
Resultat før skatt 831,00 -779,00 -590,00 1 707 -702,00 -251,00 -452,00 836,00 1 137
Årsresultat 729,00 -779,00 -469,00 1 256 -518,00 -186,00 -325,00 601,00 825,00
Valutakode - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 5 581 7 175 8 733 11 334 9 455 7 858 8 933 9 144 7 850
Andre driftsinntekter 470,00 228,00 107,00 368,00 687,00 240,00 684,00 218,00 46,00
Vareforbruk 1 527 2 402 2 346 3 414 2 924 1 412 2 085 1 454 1 840
Beholdningsendring - - - - - - - - -
Lønnskostnader 1 450 1 759 2 701 2 643 2 651 2 588 2 666 2 106 1 234
Ordinære avskrivninger 211,00 309,00 392,00 397,00 433,00 411,00 513,00 468,00 263,00
Nedskrivning - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 2 031 3 665 3 932 3 509 4 811 3 904 4 712 4 427 3 311
Sum finansinntekter 23,00 27,00 25,00 22,00 20,00 29,00 - 6,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 24,00 74,00 85,00 54,00 44,00 63,00 - 76,00 111,00
Sum skatt 102,00 - -121,00 451,00 -184,00 -65,00 -127,00 235,00 313,00
Ordinært resultat 729,00 -779,00 -469,00 1 256 -518,00 -186,00 -325,00 601,00 825,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 1 678 374,00 1 347 1 791 1 360 1 572 1 524 2 851 1 550
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 203,00 119,00 170,00 220,00 271,00 322,00 372,00 423,00 355,00
Maskiner/anlegg/biler 807,00 252,00 692,00 882,00 744,00 725,00 1 040 1 882 1 030
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - 139,00 7,00 15,00 378,00 30,00 545,00 165,00
Sum varige driftsmidler 1 010 371,00 1 000,00 1 110 1 029 1 425 1 443 2 851 1 550
Sum finansielle anleggsmidler 668,00 3,00 347,00 681,00 - - - - -
Sum varelager - - - - - - - - -
Kundefordringer 936,00 725,00 1 453 636,00 140,00 1 354 1 501 1 998 1 146
Sum fordringer 990,00 857,00 1 951 1 510 392,00 1 766 1 819 2 343 1 278
Sum investeringer - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 71,00 1,00 7,00 11,00 45,00 41,00 148,00 49,00 112,00
Sum omløpsmidler 1 061 858,00 1 958 1 521 437,00 1 807 1 966 2 392 1 390
Sum eiendeler 2 739 1 232 3 305 3 311 1 796 3 379 3 490 5 243 2 941
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital 1 133 405,00 1 184 1 653 397,00 914,00 1 100 1 425 825,00
Sum egenkapital 1 233 505,00 1 284 1 753 497,00 1 014 1 200 1 525 925,00
Sum avsetninger til forpliktelser 102,00 - - 121,00 - - - 46,00 7,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - 114,00 - - 433,00 179,00 984,00 946,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 102,00 - 114,00 121,00 - 433,00 179,00 1 030 953,00
Leverandør gjeld 264,00 120,00 964,00 536,00 253,00 958,00 1 413 2 184 222,00
Skyldig offentlige avgifter 170,00 272,00 360,00 610,00 342,00 353,00 350,00 138,00 271,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 404 727,00 1 907 1 438 1 300 1 931 2 111 2 687 1 063
Sum gjeld 1 506 727,00 2 022 1 559 1 300 2 365 2 290 3 717 2 016
Sum egenkapital og gjeld 2 739 1 232 3 305 3 311 1 796 3 379 3 490 5 243 2 941
Garantistillelser - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 43,10 -31,10 -15,30 69,00 -25,40 -5,50 -10,40 22,30 42,40
Resultat av driften i % 13,70 -9,90 -6,00 14,90 -6,70 -2,70 -3,70 9,70 15,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 95,60 -87,10 -38,90 151,70 -92,90 -22,70 -33,20 68,20 122,90
Likviditetsgrad 0,76 1,18 1,03 1,06 0,34 0,94 0,93 0,89 1,31
Egenkapitalandel i % 45,00 41,00 38,90 52,90 27,70 30,00 34,40 29,10 31,50
Gjeldsgrad 1,20 1,40 1,60 0,90 2,60 2,30 1,90 2,40 2,20
Lederlønn 1 098 650,00 775,00 750,00 747,00 732,00 727,00 696,00 350,00