APEX RENHOLD AS

Org. nr. 996942139

  • Ansatte19
  • Egenkapital48,5%
  • Likviditet1,53%
  • Driftsmargin6,8%
  • Gjeldsgrad1,1%
  • Lønnsomhet21,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  978,00 1 022 851,00 720,00 427,00 168,00 29,00 240,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Konsernregnskap - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 9 022 9 308 8 446 7 927 7 001 5 312 3 491 309,00
Driftsresultat 616,00 1 201 912,00 862,00 1 060 131,00 -529,00 -1 447,00
Resultat før skatt 624,00 1 208 911,00 848,00 1 016 51,00 -624,00 -1 486,00
Årsresultat 479,00 914,00 681,00 614,00 1 292 51,00 -624,00 -1 486,00
Valutakode - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 8 915 9 240 8 446 7 927 7 001 5 312 3 491 309,00
Andre driftsinntekter 108,00 68,00 - - - - - -
Vareforbruk 537,00 509,00 372,00 372,00 353,00 363,00 228,00 21,00
Beholdningsendring - - - - - - - -
Lønnskostnader 6 644 6 525 6 002 5 493 4 483 3 807 2 803 1 187
Ordinære avskrivninger 135,00 95,00 88,00 63,00 53,00 47,00 41,00 17,00
Nedskrivning - - - - - - - -
Andre driftskostnader 1 090 977,00 1 073 1 138 1 052 965,00 948,00 530,00
Sum finansinntekter 8,00 7,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - -
Sum finanskostnader 1,00 1,00 2,00 15,00 45,00 82,00 96,00 40,00
Sum skatt 145,00 294,00 231,00 234,00 -276,00 - - -
Ordinært resultat 479,00 914,00 681,00 614,00 1 292 51,00 -624,00 -1 486,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 687,00 464,00 313,00 175,00 500,00 216,00 276,00 186,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 627,00 461,00 296,00 92,00 155,00 133,00 164,00 126,00
Sum varige driftsmidler 627,00 461,00 296,00 92,00 155,00 133,00 164,00 126,00
Sum finansielle anleggsmidler 60,00 - 8,00 41,00 70,00 83,00 112,00 60,00
Sum varelager 119,00 101,00 160,00 62,00 54,00 - - -
Kundefordringer 432,00 294,00 234,00 268,00 324,00 209,00 699,00 135,00
Sum fordringer 484,00 327,00 299,00 308,00 342,00 240,00 760,00 326,00
Sum investeringer - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 1 851 1 805 1 405 793,00 279,00 252,00 46,00 51,00
Sum omløpsmidler 2 453 2 233 1 864 1 163 674,00 492,00 806,00 377,00
Sum eiendeler 3 139 2 696 2 176 1 338 1 175 708,00 1 081 563,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital 1 421 942,00 528,00 -152,00 -767,00 -2 059,00 -2 110,00 -1 486,00
Sum egenkapital 1 521 1 042 628,00 -52,00 -667,00 -1 959,00 -2 010,00 -1 386,00
Sum avsetninger til forpliktelser 13,00 - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - 125,00 375,00 625,00 875,00 1 000,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 13,00 - - 126,00 625,00 925,00 1 206 1 000,00
Leverandør gjeld 217,00 142,00 162,00 145,00 102,00 28,00 105,00 133,00
Skyldig offentlige avgifter 707,00 683,00 694,00 665,00 547,00 600,00 378,00 98,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 606 1 654 1 548 1 264 1 216 1 742 1 886 950,00
Sum gjeld 1 618 1 654 1 548 1 390 1 841 2 667 3 092 1 950
Sum egenkapital og gjeld 3 139 2 696 2 176 1 338 1 175 708,00 1 081 563,00
Garantistillelser - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 21,40 49,60 52,00 68,70 112,70 14,90 -64,20 -256,80
Resultat av driften i % 6,80 12,90 10,80 10,90 15,10 2,50 -15,20 -468,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 48,70 144,70 316,30 -235,90 -77,40 -2,60 36,70 107,20
Likviditetsgrad 1,53 1,35 1,20 0,92 0,55 0,28 0,43 0,40
Egenkapitalandel i % 48,50 38,60 28,90 -3,90 -56,80 -276,70 -185,90 -246,20
Gjeldsgrad 1,10 1,60 2,50 -26,70 -2,80 -1,40 -1,50 -1,40
Lederlønn 978,00 1 022 851,00 720,00 427,00 168,00 29,00 240,00