HOTELL SYV SØSTRE AS

Org. nr. 997258886

  • Ansatte
  • Egenkapital3,6%
  • Likviditet1,51%
  • Driftsmargin-76,6%
  • Gjeldsgrad26,7%
  • Lønnsomhet-5%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  - - - - - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 12 386 13 066 10 810 4 157 3 450 3 409 3 137
Driftsresultat -9 482,00 6 909 674,00 302,00 1 985 2 301 1 859
Resultat før skatt -16 603,00 -147,00 -5 139,00 -1 983,00 -275,00 603,00 1 209
Årsresultat -13 770,00 31,00 -3 465,00 -1 448,00 17,00 433,00 885,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter - - 60,00 397,00 - - -
Andre driftsinntekter 12 386 13 066 10 750 3 760 3 450 3 409 3 137
Vareforbruk - - - - - - -
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader - - - - - - -
Ordinære avskrivninger 4 609 4 369 4 188 3 109 702,00 705,00 605,00
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 17 259 1 788 5 947 746,00 763,00 403,00 674,00
Sum finansinntekter 75,00 2,00 10,00 9,00 4,00 8,00 34,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 7 195 7 058 5 823 2 294 2 265 1 706 684,00
Sum skatt -2 832,00 -178,00 -1 674,00 -535,00 -292,00 170,00 325,00
Ordinært resultat -13 770,00 31,00 -3 465,00 -1 448,00 17,00 433,00 885,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 178 530 168 750 168 038 154 584 85 768 36 071 35 760
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 171 426 165 685 163 205 149 487 84 058 36 071 35 760
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 2 220 2 359 2 418 2 388 - - -
Sum varige driftsmidler 173 647 168 045 165 623 151 875 84 058 36 071 35 760
Sum finansielle anleggsmidler 4 883 705,00 2 415 2 709 1 710 - -
Sum varelager - - - - - - -
Kundefordringer 8 417 14 494 4 324 1 442 1,00 - -
Sum fordringer 9 668 15 193 5 054 2 144 2 912 1 760 67,00
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 352,00 699,00 3 702 2 525 6 617 1 195 2 679
Sum omløpsmidler 10 020 15 892 8 756 4 669 9 530 2 955 2 747
Sum eiendeler 188 550 184 642 176 795 159 254 95 298 39 027 38 507
Aksje/selskapskapital 2 000 2 000 2 000 1 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Sum innskutt egenkapital 6 802 20 572 20 541 20 546 21 000 1 000,00 1 000,00
Sum opptjent egenkapital - - - - 993,00 977,00 543,00
Sum egenkapital 6 802 20 572 20 541 20 546 21 993 1 977 1 543
Sum avsetninger til forpliktelser 574,00 3 407 3 585 5 260 5 795 6 087 6 033
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 169 977 145 422 144 540 29 920 30 200 30 200 30 200
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 175 101 153 729 148 125 136 364 66 688 36 287 36 233
Leverandør gjeld 4 976 9 008 9 324 2 326 6 313 519,00 80,00
Skyldig offentlige avgifter 387,00 350,00 -1 779,00 -250,00 - -110,00 147,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 6 647 10 341 8 129 2 344 6 617 763,00 730,00
Sum gjeld 181 749 164 070 156 254 138 708 73 304 37 050 36 963
Sum egenkapital og gjeld 188 550 184 642 176 795 159 254 95 298 39 027 38 507
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -5,00 3,80 0,40 0,20 3,00 6,00 4,90
Resultat av driften i % -76,60 52,90 6,20 7,30 57,50 67,50 59,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -121,30 -0,70 -25,00 -9,30 -2,30 34,30 78,40
Likviditetsgrad 1,51 1,54 1,08 1,99 1,44 3,87 3,76
Egenkapitalandel i % 3,60 11,10 11,60 12,90 23,10 5,10 4,00
Gjeldsgrad 26,70 8,00 7,60 6,80 3,30 18,70 24,00
Lederlønn - - - - - - -