ELVERKET AS

Org. nr. 997767624

  • Ansatte4
  • Egenkapital-8,4%
  • Likviditet0,92%
  • Driftsmargin-4,4%
  • Gjeldsgrad-12,9%
  • Lønnsomhet-16,7%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - 810,00 419,00 710,00 730,00 770,00 583,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 5 116 5 142 4 345 6 070 3 696 2 551 1 997
Driftsresultat -226,00 210,00 -688,00 514,00 288,00 -19,00 17,00
Resultat før skatt -252,00 189,00 -699,00 510,00 286,00 -21,00 17,00
Årsresultat -365,00 137,00 -532,00 371,00 204,00 -17,00 16,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 5 086 5 142 4 720 5 695 3 696 2 551 1 996
Andre driftsinntekter 30,00 - -375,00 375,00 - - -
Vareforbruk 1 546 1 647 1 493 2 660 886,00 734,00 546,00
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 2 791 2 332 2 249 2 135 1 867 1 450 1 189
Ordinære avskrivninger 30,00 27,00 8,00 5,00 5,00 4,00 -
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 975,00 925,00 1 283 756,00 649,00 382,00 245,00
Sum finansinntekter - 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 26,00 28,00 13,00 6,00 3,00 3,00 2,00
Sum skatt 114,00 52,00 -167,00 139,00 82,00 -4,00 2,00
Ordinært resultat -365,00 137,00 -532,00 371,00 204,00 -17,00 16,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - 200,00 - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 163,00 211,00 183,00 25,00 8,00 16,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 163,00 98,00 18,00 25,00 8,00 13,00 -
Sum varige driftsmidler 163,00 98,00 18,00 25,00 8,00 13,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - -
Sum varelager 154,00 187,00 113,00 62,00 66,00 35,00 20,00
Kundefordringer 583,00 964,00 634,00 1 443 584,00 216,00 190,00
Sum fordringer 749,00 1 116 793,00 1 673 714,00 294,00 213,00
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 99,00 29,00 25,00 190,00 194,00 114,00 133,00
Sum omløpsmidler 1 002 1 332 932,00 1 926 974,00 443,00 367,00
Sum eiendeler 1 165 1 543 1 115 1 951 982,00 460,00 367,00
Aksje/selskapskapital 400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital -498,00 -133,00 -269,00 263,00 192,00 -12,00 5,00
Sum egenkapital -98,00 267,00 -169,00 363,00 292,00 88,00 105,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - 2,00 2,00 - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 72,00 95,00 - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 171,00 95,00 - 2,00 2,00 - -
Leverandør gjeld 292,00 369,00 587,00 700,00 146,00 93,00 15,00
Skyldig offentlige avgifter 302,00 368,00 414,00 350,00 291,00 151,00 132,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 092 1 180 1 284 1 587 688,00 372,00 262,00
Sum gjeld 1 263 1 276 1 284 1 589 690,00 372,00 262,00
Sum egenkapital og gjeld 1 165 1 543 1 115 1 951 982,00 460,00 367,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -16,70 16,30 -44,70 35,20 40,10 -4,40 5,20
Resultat av driften i % -4,40 4,10 -15,80 8,50 7,80 -0,70 0,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -298,20 385,70 -720,60 155,70 150,50 -21,80 16,20
Likviditetsgrad 0,92 1,13 0,73 1,21 1,42 1,19 1,40
Egenkapitalandel i % -8,40 17,30 -15,20 18,60 29,70 19,10 28,60
Gjeldsgrad -12,90 4,80 -7,60 4,40 2,40 4,20 2,50
Lederlønn - 810,00 419,00 710,00 730,00 770,00 583,00