TIBERIUS EIENDOM AS

Org. nr. 997829786

  • Ansatte1
  • Egenkapital12,9%
  • Likviditet1,14%
  • Driftsmargin7,4%
  • Gjeldsgrad6,7%
  • Lønnsomhet15,2%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - 1 349 1 299 1 105 915,00 563,00 331,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 54 950 55 320 111 950 59 296 25 728 47 968 13 633
Driftsresultat 4 072 5 787 20 650 9 498 1 837 7 193 710,00
Resultat før skatt 14 530 3 505 16 217 7 001 699,00 5 076 256,00
Årsresultat 13 908 2 641 12 138 5 091 485,00 3 647 186,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 54 950 55 320 111 950 59 296 25 728 47 968 13 633
Andre driftsinntekter - - - - - - -
Vareforbruk 48 355 46 962 89 109 47 955 22 089 38 406 11 647
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 1 530 1 640 1 485 1 264 1 166 720,00 424,00
Ordinære avskrivninger 66,00 64,00 35,00 13,00 - - -
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 927,00 867,00 670,00 566,00 635,00 1 649 851,00
Sum finansinntekter 18 377 1 121 32,00 40,00 11,00 45,00 21,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 7 919 3 403 4 465 2 537 1 148 2 162 475,00
Sum skatt 622,00 864,00 4 079 1 911 214,00 1 429 70,00
Ordinært resultat 13 908 2 641 12 138 5 091 485,00 3 647 186,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - 6 000 3 500 4 000 - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 506,00 98 618 121,00 108,00 27,00 27,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 46,00 92,00 100,00 87,00 - - -
Sum varige driftsmidler 46,00 92,00 100,00 87,00 - - -
Sum finansielle anleggsmidler 429,00 98 501 - - - - -
Sum varelager - 44 104 51 563 38 089 43 619 28 658 13 790
Kundefordringer - - 6 700 - - - 7 043
Sum fordringer 151 548 103,00 6 801 76,00 113,00 276,00 7 065
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 72,00 195,00 210,00 121,00 609,00 24,00 36,00
Sum omløpsmidler 151 620 44 402 58 575 38 286 44 342 28 957 20 891
Sum eiendeler 152 127 143 020 58 696 38 394 44 369 28 984 20 891
Aksje/selskapskapital 111,00 111,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 9 100 9 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital 10 595 10 687 14 047 5 409 4 318 3 833 186,00
Sum egenkapital 19 695 19 787 14 147 5 509 4 418 3 933 286,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - 5 500 - 5 500 5 500 5 500 5 500
Leverandør gjeld 93,00 3 106 1 835 2 175 1 665 439,00 670,00
Skyldig offentlige avgifter 123,00 271,00 296,00 180,00 94,00 104,00 89,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 132 432 117 732 44 550 27 386 34 451 19 552 15 106
Sum gjeld 132 432 123 232 44 550 32 886 39 951 25 052 20 606
Sum egenkapital og gjeld 152 127 143 020 58 696 38 394 44 369 28 984 20 891
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 15,20 6,80 42,60 23,00 5,00 29,00 3,50
Resultat av driften i % 7,40 10,50 18,40 16,00 7,10 15,00 5,20
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 73,60 20,70 165,00 141,00 16,70 240,60 89,50
Likviditetsgrad 1,14 0,38 1,31 1,40 1,29 1,48 1,38
Egenkapitalandel i % 12,90 13,80 24,10 14,30 10,00 13,60 1,40
Gjeldsgrad 6,70 6,20 3,10 6,00 9,00 6,40 72,00
Lederlønn - 1 349 1 299 1 105 915,00 563,00 331,00