FLYTTESPESIALISTEN AS

Org. nr. 997836944

  • Ansatte17
  • Egenkapital18,7%
  • Likviditet1,12%
  • Driftsmargin3%
  • Gjeldsgrad4,4%
  • Lønnsomhet51,2%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  300,00 - - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 12 907 - - - - - -
Driftsresultat 387,00 -5,00 -5,00 -6,00 -22,00 -4,00 -
Resultat før skatt 378,00 -5,00 -5,00 -6,00 -22,00 -4,00 -
Årsresultat 296,00 -5,00 -5,00 -6,00 -22,00 -4,00 -
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 12 906 - - - - - -
Andre driftsinntekter 1,00 - - - - - -
Vareforbruk 2 573 - - - - - -
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 4 711 - - - - - -
Ordinære avskrivninger - - - - - - -
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 5 236 5,00 5,00 6,00 22,00 4,00 -
Sum finansinntekter 4,00 - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 13,00 - - - - - -
Sum skatt 82,00 - - - - - -
Ordinært resultat 296,00 -5,00 -5,00 -6,00 -22,00 -4,00 -
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 131,00 - - - - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 131,00 - - - - - -
Sum varelager - - - - - - -
Kundefordringer 809,00 - - - - - -
Sum fordringer 880,00 - - 3,00 8,00 - -
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 515,00 - 1,00 1,00 1,00 40,00 40,00
Sum omløpsmidler 1 396 - 1,00 4,00 9,00 40,00 40,00
Sum eiendeler 1 527 - 1,00 4,00 9,00 40,00 40,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 255,00 -41,00 -36,00 -31,00 -26,00 -4,00 -
Sum egenkapital 285,00 -11,00 -6,00 -1,00 4,00 26,00 30,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - -
Leverandør gjeld 456,00 - - - - - -
Skyldig offentlige avgifter 285,00 - - - - - -
Kortsiktig konserngjeld - 7,00 2,00 - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 242 11,00 7,00 5,00 5,00 14,00 10,00
Sum gjeld 1 242 11,00 7,00 5,00 5,00 14,00 10,00
Sum egenkapital og gjeld 1 527 - 1,00 4,00 9,00 40,00 40,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 51,20 -1 000,00 -200,00 -92,30 -89,80 -10,00 -
Resultat av driften i % 3,00 - - - - - -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 275,90 58,80 142,90 -400,00 -146,70 -14,30 -
Likviditetsgrad 1,12 - 0,14 0,80 1,80 2,86 4,00
Egenkapitalandel i % 18,70 - -600,00 -25,00 44,40 65,00 75,00
Gjeldsgrad 4,40 -1,00 -1,20 -5,00 1,30 0,50 0,30
Lederlønn 300,00 - - - - - -