SEABEK AS

Org. nr. 998012465

  • Ansatte1
  • Egenkapital49%
  • Likviditet1,78%
  • Driftsmargin10,4%
  • Gjeldsgrad1%
  • Lønnsomhet26,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - - - - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 671,00 445,00 448,00 379,00 175,00 218,00
Driftsresultat 70,00 28,00 12,00 50,00 - 25,00
Resultat før skatt 70,00 28,00 12,00 50,00 - 25,00
Årsresultat 53,00 20,00 9,00 37,00 - 18,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 671,00 445,00 448,00 379,00 175,00 218,00
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk 397,00 221,00 282,00 255,00 91,00 108,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader - - - - - -
Ordinære avskrivninger 3,00 4,00 5,00 11,00 - -
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 201,00 192,00 149,00 62,00 83,00 85,00
Sum finansinntekter - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader - - - - - -
Sum skatt 17,00 7,00 3,00 14,00 - 7,00
Ordinært resultat 53,00 20,00 9,00 37,00 - 18,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 31,00 32,00 50,00 26,00 - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 13,00 17,00 21,00 26,00 - -
Sum varige driftsmidler 13,00 17,00 21,00 26,00 - -
Sum finansielle anleggsmidler 17,00 16,00 29,00 - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 91,00 33,00 13,00 47,00 - -
Sum fordringer 127,00 42,00 13,00 54,00 10,00 -
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 183,00 118,00 107,00 74,00 69,00 91,00
Sum omløpsmidler 310,00 160,00 120,00 128,00 79,00 91,00
Sum eiendeler 341,00 193,00 169,00 153,00 79,00 91,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 137,00 84,00 64,00 55,00 18,00 18,00
Sum egenkapital 167,00 114,00 94,00 85,00 48,00 48,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - -
Leverandør gjeld 119,00 30,00 19,00 14,00 - -
Skyldig offentlige avgifter 38,00 20,00 5,00 9,00 9,00 14,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 174,00 78,00 76,00 69,00 31,00 43,00
Sum gjeld 174,00 78,00 76,00 69,00 31,00 43,00
Sum egenkapital og gjeld 341,00 193,00 169,00 153,00 79,00 91,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 26,20 15,50 7,50 43,10 - 27,50
Resultat av driften i % 10,40 6,30 2,70 13,20 - 11,50
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 49,80 26,90 13,40 75,20 - 52,10
Likviditetsgrad 1,78 2,05 1,58 1,86 2,55 2,12
Egenkapitalandel i % 49,00 59,10 55,60 55,60 60,80 52,70
Gjeldsgrad 1,00 0,70 0,80 0,80 0,60 0,90
Lederlønn - - - - - -