SEABEK AS

Org. nr. 998012465

  • Ansatte2
  • Egenkapital17,3%
  • Likviditet6,27%
  • Driftsmargin-35%
  • Gjeldsgrad4,8%
  • Lønnsomhet-34,3%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - - - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 303,00 671,00 445,00 448,00 379,00 175,00 218,00
Driftsresultat -106,00 70,00 28,00 12,00 50,00 - 25,00
Resultat før skatt -119,00 70,00 28,00 12,00 50,00 - 25,00
Årsresultat -119,00 53,00 20,00 9,00 37,00 - 18,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 303,00 671,00 445,00 448,00 379,00 175,00 218,00
Andre driftsinntekter - - - - - - -
Vareforbruk 153,00 397,00 221,00 282,00 255,00 91,00 108,00
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader - - - - - - -
Ordinære avskrivninger 55,00 3,00 4,00 5,00 11,00 - -
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 201,00 201,00 192,00 149,00 62,00 83,00 85,00
Sum finansinntekter - - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 13,00 - - - - - -
Sum skatt - 17,00 7,00 3,00 14,00 - 7,00
Ordinært resultat -119,00 53,00 20,00 9,00 37,00 - 18,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 207,00 31,00 32,00 50,00 26,00 - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 192,00 13,00 17,00 21,00 26,00 - -
Sum varige driftsmidler 192,00 13,00 17,00 21,00 26,00 - -
Sum finansielle anleggsmidler 15,00 17,00 16,00 29,00 - - -
Sum varelager - - - - - - -
Kundefordringer 17,00 91,00 33,00 13,00 47,00 - -
Sum fordringer 34,00 127,00 42,00 13,00 54,00 10,00 -
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 35,00 183,00 118,00 107,00 74,00 69,00 91,00
Sum omløpsmidler 69,00 310,00 160,00 120,00 128,00 79,00 91,00
Sum eiendeler 277,00 341,00 193,00 169,00 153,00 79,00 91,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 18,00 137,00 84,00 64,00 55,00 18,00 18,00
Sum egenkapital 48,00 167,00 114,00 94,00 85,00 48,00 48,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 217,00 - - - - - -
Leverandør gjeld 7,00 119,00 30,00 19,00 14,00 - -
Skyldig offentlige avgifter 3,00 38,00 20,00 5,00 9,00 9,00 14,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 11,00 174,00 78,00 76,00 69,00 31,00 43,00
Sum gjeld 228,00 174,00 78,00 76,00 69,00 31,00 43,00
Sum egenkapital og gjeld 277,00 341,00 193,00 169,00 153,00 79,00 91,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -34,30 26,20 15,50 7,50 43,10 - 27,50
Resultat av driften i % -35,00 10,40 6,30 2,70 13,20 - 11,50
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -110,70 49,80 26,90 13,40 75,20 - 52,10
Likviditetsgrad 6,27 1,78 2,05 1,58 1,86 2,55 2,12
Egenkapitalandel i % 17,30 49,00 59,10 55,60 55,60 60,80 52,70
Gjeldsgrad 4,80 1,00 0,70 0,80 0,80 0,60 0,90
Lederlønn - - - - - - -