BERGFOSS BYGGPROSJEKTERING AS

Org. nr. 998095549

  • Ansatte1
  • Egenkapital70,3%
  • Likviditet3,37%
  • Driftsmargin32,5%
  • Gjeldsgrad0,4%
  • Lønnsomhet30%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  660,00 645,00 480,00 480,00 480,00 480,00 520,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 1 411 1 542 1 524 1 324 1 174 1 047 997,00
Driftsresultat 459,00 622,00 768,00 608,00 452,00 351,00 283,00
Resultat før skatt 460,00 623,00 768,00 609,00 453,00 352,00 284,00
Årsresultat 354,00 473,00 576,00 444,00 331,00 253,00 207,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 1 411 1 542 1 524 1 324 1 174 1 047 997,00
Andre driftsinntekter - - - - - - -
Vareforbruk - - 44,00 - - 26,00 -
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 732,00 712,00 532,00 534,00 533,00 527,00 574,00
Ordinære avskrivninger - - - - - - -
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 221,00 207,00 180,00 181,00 188,00 143,00 139,00
Sum finansinntekter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader - - - - - - -
Sum skatt 106,00 150,00 192,00 165,00 122,00 98,00 77,00
Ordinært resultat 354,00 473,00 576,00 444,00 331,00 253,00 207,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - -
Sum varelager - - - - - - -
Kundefordringer 217,00 182,00 139,00 527,00 325,00 330,00 325,00
Sum fordringer 220,00 188,00 145,00 532,00 330,00 339,00 330,00
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 645,00 2 015 1 577 550,00 935,00 527,00 242,00
Sum omløpsmidler 865,00 2 203 1 722 1 082 1 265 866,00 572,00
Sum eiendeler 866,00 2 204 1 725 1 084 1 267 866,00 572,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 579,00 1 825 1 352 776,00 781,00 450,00 197,00
Sum egenkapital 609,00 1 855 1 382 806,00 811,00 480,00 227,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - -
Leverandør gjeld 5,00 - - -2,00 - 14,00 6,00
Skyldig offentlige avgifter 125,00 193,00 132,00 108,00 290,00 273,00 262,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 257,00 349,00 343,00 278,00 457,00 386,00 345,00
Sum gjeld 257,00 349,00 343,00 278,00 457,00 386,00 345,00
Sum egenkapital og gjeld 866,00 2 204 1 725 1 084 1 267 866,00 572,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 30,00 31,70 54,70 51,80 42,50 49,00 49,70
Resultat av driften i % 32,50 40,30 50,40 45,90 38,50 33,50 28,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 37,30 38,50 70,20 75,30 70,20 99,60 125,10
Likviditetsgrad 3,37 6,31 5,02 3,89 2,77 2,24 1,66
Egenkapitalandel i % 70,30 84,20 80,10 74,40 64,00 55,40 39,70
Gjeldsgrad 0,40 0,20 0,20 0,30 0,60 0,80 1,50
Lederlønn 660,00 645,00 480,00 480,00 480,00 480,00 520,00