BERGET DET BLÅ AS

Org. nr. 998234557

  • Ansatte2
  • Egenkapital-117,9%
  • Likviditet6,28%
  • Driftsmargin-5,1%
  • Gjeldsgrad-1,8%
  • Lønnsomhet-8,3%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - - - 110,00 98,00 10,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 395,00 430,00 522,00 443,00 580,00 656,00
Driftsresultat -20,00 -21,00 11,00 -274,00 -109,00 101,00
Resultat før skatt -20,00 -21,00 11,00 -274,00 -110,00 100,00
Årsresultat -20,00 -21,00 -91,00 -200,00 -80,00 75,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 395,00 380,00 472,00 488,00 443,00 569,00
Andre driftsinntekter - 50,00 50,00 -45,00 137,00 87,00
Vareforbruk 87,00 147,00 97,00 192,00 278,00 40,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 125,00 53,00 80,00 144,00 -8,00 125,00
Ordinære avskrivninger 34,00 50,00 50,00 50,00 41,00 25,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 168,00 201,00 283,00 331,00 378,00 364,00
Sum finansinntekter - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader - 1,00 - - 1,00 2,00
Sum skatt - - 102,00 -74,00 -30,00 24,00
Ordinært resultat -20,00 -21,00 -91,00 -200,00 -80,00 75,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler - 34,00 84,00 236,00 212,00 125,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - 34,00 84,00 134,00 184,00 125,00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - -
Sum varige driftsmidler - 34,00 84,00 134,00 184,00 125,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager 139,00 164,00 214,00 112,00 186,00 329,00
Kundefordringer 7,00 36,00 23,00 26,00 124,00 58,00
Sum fordringer 11,00 40,00 27,00 26,00 132,00 93,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 51,00 45,00 43,00 39,00 52,00 68,00
Sum omløpsmidler 201,00 249,00 284,00 177,00 370,00 490,00
Sum eiendeler 201,00 283,00 368,00 413,00 582,00 615,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital -337,00 -317,00 -296,00 -205,00 -5,00 75,00
Sum egenkapital -237,00 -217,00 -196,00 -105,00 95,00 175,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - 2,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 405,00 472,00 453,00 195,00 195,00 197,00
Leverandør gjeld 16,00 10,00 110,00 28,00 26,00 56,00
Skyldig offentlige avgifter 16,00 18,00 -8,00 40,00 33,00 21,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 32,00 28,00 110,00 323,00 291,00 243,00
Sum gjeld 438,00 500,00 563,00 518,00 487,00 440,00
Sum egenkapital og gjeld 201,00 283,00 368,00 413,00 582,00 615,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % -8,30 -6,10 2,80 -55,10 -18,20 16,60
Resultat av driften i % -5,10 -4,90 2,10 -61,90 -18,80 15,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 8,80 10,20 -7,30 5 480 -81,50 57,10
Likviditetsgrad 6,28 8,89 2,58 0,55 1,27 2,02
Egenkapitalandel i % -117,90 -76,70 -53,30 -25,40 16,30 28,50
Gjeldsgrad -1,80 -2,30 -2,90 -4,90 5,10 2,50
Lederlønn - - - 110,00 98,00 10,00