BAKEROVNER.NO AS

Org. nr. 998296528

  • Ansatte3
  • Egenkapital51,7%
  • Likviditet1,92%
  • Driftsmargin3,1%
  • Gjeldsgrad0,9%
  • Lønnsomhet61,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  339,00 372,00 372,00 263,00 327,00 343,00 -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 4 875 3 991 3 304 2 777 2 446 2 117 592,00
Driftsresultat 153,00 575,00 17,00 67,00 -157,00 -142,00 91,00
Resultat før skatt 1 005 561,00 12,00 63,00 -164,00 -145,00 91,00
Årsresultat 915,00 428,00 12,00 63,00 -164,00 -145,00 68,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 4 875 3 991 3 304 2 777 2 446 2 117 592,00
Andre driftsinntekter - - - - - - -
Vareforbruk 2 411 2 030 1 199 843,00 898,00 502,00 151,00
Beholdningsendring - -501,00 - - - - -
Lønnskostnader 1 068 1 007 1 409 1 290 1 154 1 256 227,00
Ordinære avskrivninger - 41,00 73,00 73,00 71,00 67,00 27,00
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 1 244 838,00 606,00 504,00 479,00 435,00 97,00
Sum finansinntekter 888,00 - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 35,00 14,00 5,00 3,00 7,00 3,00 -
Sum skatt 90,00 133,00 - - - - 23,00
Ordinært resultat 915,00 428,00 12,00 63,00 -164,00 -145,00 68,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 136,00 166,00 57,00 130,00 202,00 245,00 107,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 136,00 166,00 57,00 130,00 202,00 245,00 107,00
Sum varige driftsmidler 136,00 166,00 57,00 130,00 202,00 245,00 107,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - -
Sum varelager 501,00 501,00 - - - - -
Kundefordringer 1 457 374,00 154,00 90,00 74,00 137,00 -
Sum fordringer 1 549 398,00 349,00 229,00 74,00 165,00 99,00
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 138,00 - 8,00 69,00 208,00 179,00 102,00
Sum omløpsmidler 2 188 898,00 357,00 297,00 282,00 345,00 201,00
Sum eiendeler 2 323 1 064 414,00 427,00 484,00 590,00 308,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 280,00 280,00 22,00 22,00 22,00
Sum opptjent egenkapital 1 170 255,00 -173,00 -185,00 -241,00 -77,00 68,00
Sum egenkapital 1 200 285,00 107,00 95,00 -219,00 -55,00 90,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 9,00 17,00 40,00 61,00 81,00 - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån 22,00 - - - 12,00 - -
Sum langsiktig gjeld -19,00 128,00 62,00 83,00 93,00 - -
Leverandør gjeld 380,00 72,00 - - 149,00 292,00 66,00
Skyldig offentlige avgifter 339,00 173,00 107,00 129,00 134,00 192,00 109,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 142 651,00 245,00 249,00 610,00 645,00 218,00
Sum gjeld 1 124 780,00 308,00 332,00 703,00 645,00 218,00
Sum egenkapital og gjeld 2 323 1 064 414,00 427,00 484,00 590,00 308,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 61,40 77,80 4,00 14,50 -29,20 -31,60 29,50
Resultat av driften i % 3,10 14,40 0,50 2,40 -6,40 -6,70 15,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 135,40 286,20 11,90 -101,60 119,70 -828,60 101,10
Likviditetsgrad 1,92 1,38 1,46 1,19 0,46 0,53 0,92
Egenkapitalandel i % 51,70 26,80 25,80 22,20 -45,20 -9,30 29,20
Gjeldsgrad 0,90 2,70 2,90 3,50 -3,20 -11,70 2,40
Lederlønn 339,00 372,00 372,00 263,00 327,00 343,00 -