NIDAROS MURERSERVICE AS

Org. nr. 998327768

  • Ansatte1
  • Egenkapital33,3%
  • Likviditet1,48%
  • Driftsmargin-4,9%
  • Gjeldsgrad2%
  • Lønnsomhet-24%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  535,00 519,00 480,00 - 478,00 360,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 1 195 1 355 1 122 1 138 804,00 718,00
Driftsresultat -59,00 -4,00 38,00 75,00 -4,00 73,00
Resultat før skatt -64,00 -7,00 36,00 73,00 -4,00 72,00
Årsresultat -64,00 -7,00 26,00 54,00 -4,00 54,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 1 195 1 355 1 122 1 138 804,00 718,00
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk 385,00 530,00 378,00 304,00 126,00 123,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 657,00 639,00 581,00 636,00 591,00 468,00
Ordinære avskrivninger - - - - - -
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 212,00 191,00 124,00 123,00 91,00 54,00
Sum finansinntekter - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 6,00 3,00 2,00 2,00 - 1,00
Sum skatt - - 10,00 18,00 - 18,00
Ordinært resultat -64,00 -7,00 26,00 54,00 -4,00 54,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 3,00 14,00 1,00 - 19,00 4,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 3,00 14,00 1,00 - 19,00 4,00
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 8,00 76,00 50,00 232,00 4,00 9,00
Sum fordringer 33,00 95,00 67,00 246,00 18,00 20,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 201,00 136,00 256,00 133,00 167,00 269,00
Sum omløpsmidler 234,00 231,00 324,00 379,00 184,00 289,00
Sum eiendeler 237,00 246,00 325,00 379,00 203,00 293,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00
Sum opptjent egenkapital 49,00 114,00 121,00 94,00 50,00 54,00
Sum egenkapital 79,00 144,00 151,00 124,00 70,00 74,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - -
Leverandør gjeld 69,00 3,00 12,00 92,00 26,00 -
Skyldig offentlige avgifter 40,00 51,00 77,00 90,00 61,00 163,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 158,00 102,00 174,00 255,00 133,00 219,00
Sum gjeld 158,00 102,00 174,00 255,00 133,00 219,00
Sum egenkapital og gjeld 237,00 246,00 325,00 379,00 203,00 293,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % -24,00 -1,40 10,80 25,80 -1,60 24,90
Resultat av driften i % -4,90 -0,30 3,40 6,60 -0,50 10,20
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -57,40 -4,70 26,20 75,30 -5,60 97,30
Likviditetsgrad 1,48 2,26 1,86 1,49 1,38 1,32
Egenkapitalandel i % 33,30 58,50 46,50 32,70 34,50 25,30
Gjeldsgrad 2,00 0,70 1,20 2,10 1,90 3,00
Lederlønn 535,00 519,00 480,00 - 478,00 360,00