OBVIO AS

Org. nr. 998338875

  • Ansatte1
  • Egenkapital81,2%
  • Likviditet1,95%
  • Driftsmargin42,1%
  • Gjeldsgrad0,2%
  • Lønnsomhet86,9%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - - - - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 1 398 468,00 581,00 405,00 595,00 117,00
Driftsresultat 589,00 156,00 177,00 68,00 62,00 43,00
Resultat før skatt 588,00 154,00 176,00 52,00 -33,00 42,00
Årsresultat 441,00 116,00 128,00 32,00 -21,00 31,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 1 398 468,00 581,00 405,00 595,00 117,00
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk 491,00 120,00 79,00 71,00 63,00 13,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 17,00 1,00 9,00 13,00 1,00 -
Ordinære avskrivninger 31,00 35,00 37,00 12,00 87,00 3,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 270,00 156,00 279,00 239,00 381,00 58,00
Sum finansinntekter - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 1,00 1,00 2,00 17,00 95,00 -
Sum skatt 147,00 39,00 47,00 20,00 -12,00 12,00
Ordinært resultat 441,00 116,00 128,00 32,00 -21,00 31,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 572,00 199,00 212,00 29,00 463,00 12,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler 370,00 - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 202,00 199,00 212,00 29,00 463,00 12,00
Sum varige driftsmidler 572,00 199,00 212,00 29,00 463,00 12,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 13,00 118,00 44,00 - - 20,00
Sum fordringer 84,00 249,00 96,00 25,00 13,00 20,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 249,00 4,00 61,00 50,00 29,00 85,00
Sum omløpsmidler 332,00 253,00 156,00 75,00 42,00 105,00
Sum eiendeler 904,00 452,00 368,00 104,00 505,00 117,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 704,00 278,00 163,00 34,00 2,00 24,00
Sum egenkapital 734,00 308,00 193,00 64,00 32,00 54,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - 40,00 40,00 - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - 40,00 40,00 - - -
Leverandør gjeld 23,00 48,00 3,00 1,00 34,00 -
Skyldig offentlige avgifter - - 23,00 - 36,00 20,00
Kortsiktig konserngjeld - 14,00 14,00 14,00 166,00 20,00
Sum kortsiktig gjeld 170,00 104,00 136,00 39,00 473,00 63,00
Sum gjeld 170,00 144,00 176,00 39,00 473,00 63,00
Sum egenkapital og gjeld 904,00 452,00 368,00 104,00 505,00 117,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 86,90 37,80 75,40 22,70 19,90 35,90
Resultat av driften i % 42,10 33,30 30,50 16,80 10,40 36,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 112,90 61,50 137,00 108,30 -76,70 77,80
Likviditetsgrad 1,95 2,43 1,15 1,92 0,09 1,67
Egenkapitalandel i % 81,20 68,10 52,40 61,50 6,30 46,20
Gjeldsgrad 0,20 0,50 0,90 0,60 14,80 1,20
Lederlønn - - - - - -