OBVIO AS

Org. nr. 998338875

  • Ansatte1
  • Egenkapital16,5%
  • Likviditet1,66%
  • Driftsmargin-128,9%
  • Gjeldsgrad5,1%
  • Lønnsomhet-93,6%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - - - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 394,00 1 398 468,00 581,00 405,00 595,00 117,00
Driftsresultat -508,00 589,00 156,00 177,00 68,00 62,00 43,00
Resultat før skatt -508,00 588,00 154,00 176,00 52,00 -33,00 42,00
Årsresultat -508,00 441,00 116,00 128,00 32,00 -21,00 31,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 394,00 1 398 468,00 581,00 405,00 595,00 117,00
Andre driftsinntekter - - - - - - -
Vareforbruk 153,00 491,00 120,00 79,00 71,00 63,00 13,00
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 23,00 17,00 1,00 9,00 13,00 1,00 -
Ordinære avskrivninger - 31,00 35,00 37,00 12,00 87,00 3,00
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 726,00 270,00 156,00 279,00 239,00 381,00 58,00
Sum finansinntekter - - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader - 1,00 1,00 2,00 17,00 95,00 -
Sum skatt - 147,00 39,00 47,00 20,00 -12,00 12,00
Ordinært resultat -508,00 441,00 116,00 128,00 32,00 -21,00 31,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 32,00 572,00 199,00 212,00 29,00 463,00 12,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - 370,00 - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 32,00 202,00 199,00 212,00 29,00 463,00 12,00
Sum varige driftsmidler 32,00 572,00 199,00 212,00 29,00 463,00 12,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - -
Sum varelager - - - - - - -
Kundefordringer - 13,00 118,00 44,00 - - 20,00
Sum fordringer - 84,00 249,00 96,00 25,00 13,00 20,00
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 149,00 249,00 4,00 61,00 50,00 29,00 85,00
Sum omløpsmidler 149,00 332,00 253,00 156,00 75,00 42,00 105,00
Sum eiendeler 182,00 904,00 452,00 368,00 104,00 505,00 117,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital - 704,00 278,00 163,00 34,00 2,00 24,00
Sum egenkapital 30,00 734,00 308,00 193,00 64,00 32,00 54,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 62,00 - 40,00 40,00 - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 62,00 - 40,00 40,00 - - -
Leverandør gjeld 64,00 23,00 48,00 3,00 1,00 34,00 -
Skyldig offentlige avgifter - - - 23,00 - 36,00 20,00
Kortsiktig konserngjeld - - 14,00 14,00 14,00 166,00 20,00
Sum kortsiktig gjeld 90,00 170,00 104,00 136,00 39,00 473,00 63,00
Sum gjeld 152,00 170,00 144,00 176,00 39,00 473,00 63,00
Sum egenkapital og gjeld 182,00 904,00 452,00 368,00 104,00 505,00 117,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -93,60 86,90 37,80 75,40 22,70 19,90 35,90
Resultat av driften i % -128,90 42,10 33,30 30,50 16,80 10,40 36,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -133,00 112,90 61,50 137,00 108,30 -76,70 77,80
Likviditetsgrad 1,66 1,95 2,43 1,15 1,92 0,09 1,67
Egenkapitalandel i % 16,50 81,20 68,10 52,40 61,50 6,30 46,20
Gjeldsgrad 5,10 0,20 0,50 0,90 0,60 14,80 1,20
Lederlønn - - - - - - -