BARMEN BYGG AS

Org. nr. 998595762

  • Ansatte
  • Egenkapital90,2%
  • Likviditet6,3%
  • Driftsmargin4,5%
  • Gjeldsgrad0,1%
  • Lønnsomhet17,8%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - - - - 6,00 -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 2 773 2 958 2 012 1 545 611,00 238,00
Driftsresultat 125,00 241,00 185,00 222,00 34,00 19,00
Resultat før skatt 125,00 241,00 184,00 220,00 31,00 19,00
Årsresultat 95,00 181,00 135,00 161,00 22,00 16,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 2 773 2 945 1 978 1 545 611,00 238,00
Andre driftsinntekter - 13,00 34,00 - - -
Vareforbruk 2 265 2 237 1 575 1 141 444,00 175,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader -49,00 -18,00 10,00 - 1,00 -
Ordinære avskrivninger 100,00 79,00 47,00 18,00 15,00 5,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 332,00 419,00 195,00 163,00 117,00 40,00
Sum finansinntekter - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader - - 1,00 2,00 3,00 -
Sum skatt 30,00 60,00 49,00 59,00 9,00 3,00
Ordinært resultat 95,00 181,00 135,00 161,00 22,00 16,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 334,00 306,00 332,00 259,00 131,00 21,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 290,00 244,00 252,00 161,00 18,00 21,00
Sum varige driftsmidler 334,00 306,00 332,00 259,00 131,00 21,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 61,00 105,00 - 170,00 12,00 33,00
Sum fordringer 118,00 118,00 11,00 182,00 18,00 38,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 260,00 266,00 185,00 52,00 - 62,00
Sum omløpsmidler 378,00 385,00 196,00 233,00 18,00 100,00
Sum eiendeler 712,00 691,00 528,00 492,00 149,00 120,00
Aksje/selskapskapital 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Sum innskutt egenkapital 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Sum opptjent egenkapital 610,00 515,00 334,00 199,00 38,00 16,00
Sum egenkapital 642,00 547,00 366,00 231,00 70,00 48,00
Sum avsetninger til forpliktelser 6,00 11,00 16,00 14,00 2,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 10,00 11,00 65,00 60,00 47,00 15,00
Leverandør gjeld 9,00 40,00 2,00 131,00 18,00 54,00
Skyldig offentlige avgifter - 23,00 45,00 - 1,00 -
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 60,00 133,00 98,00 202,00 33,00 57,00
Sum gjeld 69,00 144,00 163,00 261,00 79,00 73,00
Sum egenkapital og gjeld 712,00 691,00 528,00 492,00 149,00 120,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 17,80 39,50 36,30 69,30 25,30 15,80
Resultat av driften i % 4,50 8,10 9,20 14,40 5,60 8,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 21,00 52,80 61,60 146,20 52,50 39,60
Likviditetsgrad 6,30 2,89 2,00 1,15 0,55 1,75
Egenkapitalandel i % 90,20 79,20 69,30 47,00 47,00 40,00
Gjeldsgrad 0,10 0,30 0,40 1,10 1,10 1,50
Lederlønn - - - - 6,00 -