FORAN DS AS

Org. nr. 998777526

  • Ansatte5
  • Egenkapital6,9%
  • Likviditet0,91%
  • Driftsmargin0,4%
  • Gjeldsgrad13,4%
  • Lønnsomhet2,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  365,00 134,00 95,00 240,00 34,00 34,00 22,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 2 261 1 505 1 036 719,00 593,00 173,00 106,00
Driftsresultat 9,00 22,00 37,00 -45,00 -12,00 1,00 -
Resultat før skatt 2,00 23,00 37,00 -45,00 -12,00 1,00 -
Årsresultat 1,00 23,00 37,00 -45,00 -12,00 1,00 -
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 2 225 1 420 1 022 719,00 593,00 173,00 106,00
Andre driftsinntekter 36,00 85,00 14,00 - - - -
Vareforbruk 1 018 535,00 498,00 357,00 205,00 65,00 18,00
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 886,00 615,00 274,00 276,00 267,00 38,00 26,00
Ordinære avskrivninger 34,00 15,00 17,00 13,00 7,00 3,00 -
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 314,00 318,00 211,00 118,00 125,00 66,00 62,00
Sum finansinntekter - 1,00 - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 7,00 1,00 - - - - -
Sum skatt 1,00 - - - - - -
Ordinært resultat 1,00 23,00 37,00 -45,00 -12,00 1,00 -
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 217,00 61,00 76,00 74,00 57,00 24,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 217,00 61,00 76,00 74,00 57,00 24,00 -
Sum varige driftsmidler 217,00 61,00 76,00 74,00 57,00 24,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - - -
Sum varelager - - - - - - -
Kundefordringer 121,00 85,00 40,00 28,00 - - -
Sum fordringer 122,00 86,00 40,00 28,00 - - 20,00
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 165,00 114,00 99,00 93,00 86,00 26,00 27,00
Sum omløpsmidler 287,00 199,00 139,00 121,00 86,00 26,00 47,00
Sum eiendeler 504,00 260,00 216,00 195,00 143,00 50,00 47,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 5,00 3,00 -20,00 -56,00 -11,00 1,00 -
Sum egenkapital 35,00 33,00 10,00 -26,00 19,00 31,00 30,00
Sum avsetninger til forpliktelser 1,00 - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 155,00 - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 156,00 - - - - - -
Leverandør gjeld 10,00 - - - - - 4,00
Skyldig offentlige avgifter 129,00 76,00 103,00 53,00 58,00 6,00 3,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 314,00 227,00 205,00 222,00 124,00 19,00 17,00
Sum gjeld 469,00 227,00 205,00 222,00 124,00 19,00 17,00
Sum egenkapital og gjeld 504,00 260,00 216,00 195,00 143,00 50,00 47,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 2,40 10,10 18,00 -26,60 -12,40 2,10 -
Resultat av driften i % 0,40 1,50 3,60 -6,30 -2,00 0,60 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 5,90 107,00 -462,50 1 286 -48,00 3,30 -
Likviditetsgrad 0,91 0,88 0,68 0,55 0,69 1,37 2,76
Egenkapitalandel i % 6,90 12,70 4,60 -13,30 13,30 62,00 63,80
Gjeldsgrad 13,40 6,90 20,50 -8,50 6,50 0,60 0,60
Lederlønn 365,00 134,00 95,00 240,00 34,00 34,00 22,00