ARNE SKARRA AS

Org. nr. 998838436

  • Ansatte12
  • Egenkapital10,6%
  • Likviditet2,52%
  • Driftsmargin8,8%
  • Gjeldsgrad8,4%
  • Lønnsomhet14,8%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  - 948,00 698,00 706,00 721,00 1 278 -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 21 086 19 268 18 735 15 400 10 682 13 939 -
Driftsresultat 1 860 635,00 1 238 -82,00 -453,00 47,00 -
Resultat før skatt 1 864 581,00 1 244 -66,00 -420,00 88,00 -
Årsresultat 1 430 437,00 928,00 -55,00 -235,00 78,00 -
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 21 077 19 268 18 728 15 400 10 673 13 939 -
Andre driftsinntekter 9,00 - 7,00 - 9,00 - -
Vareforbruk 9 826 9 755 9 447 8 346 5 196 6 681 -
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 6 986 6 521 5 712 4 851 4 175 5 216 -
Ordinære avskrivninger 35,00 47,00 47,00 44,00 43,00 48,00 -
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 2 379 2 311 2 291 2 242 1 722 1 948 -
Sum finansinntekter 4,00 4,00 5,00 16,00 33,00 41,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader - 57,00 - - - - -
Sum skatt 434,00 144,00 316,00 -12,00 -185,00 10,00 -
Ordinært resultat 1 430 437,00 928,00 -55,00 -235,00 78,00 -
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte 1 300 - - - - - -
Konsernbidrag - - -223,00 - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 187,00 261,00 282,00 254,00 309,00 260,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 32,00 103,00 150,00 198,00 217,00 260,00 -
Sum varige driftsmidler 32,00 103,00 150,00 198,00 217,00 260,00 -
Sum finansielle anleggsmidler 62,00 82,00 56,00 - - - -
Sum varelager 5 857 5 233 5 216 5 406 4 438 4 619 -
Kundefordringer 1 726 1 191 1 823 1 364 998,00 1 261 -
Sum fordringer 1 751 1 214 2 144 1 713 1 442 1 361 -
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 6 092 4 553 5 133 4 028 2 573 2 729 21,00
Sum omløpsmidler 13 700 11 000 12 493 11 148 8 453 8 709 21,00
Sum eiendeler 13 887 11 262 12 775 11 402 8 763 8 969 21,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 427,00 427,00 427,00 427,00 279,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 1 047 917,00 480,00 -225,00 -170,00 65,00 -13,00
Sum egenkapital 1 473 1 343 907,00 202,00 108,00 95,00 17,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld 6 984 6 984 8 484 8 484 6 984 6 984 -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 6 984 6 984 8 484 8 484 6 984 6 984 -
Leverandør gjeld 619,00 586,00 584,00 1 285 393,00 372,00 -
Skyldig offentlige avgifter 1 934 1 401 1 376 1 007 858,00 931,00 -
Kortsiktig konserngjeld - - 297,00 - - - -
Sum kortsiktig gjeld 5 430 2 934 3 385 2 716 1 670 1 890 4,00
Sum gjeld 12 414 9 918 11 869 11 200 8 654 8 874 4,00
Sum egenkapital og gjeld 13 887 11 262 12 775 11 402 8 763 8 969 21,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 14,80 5,30 10,30 -0,70 -4,70 2,00 -
Resultat av driften i % 8,80 3,30 6,60 -0,50 -4,20 0,30 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 132,40 51,60 224,30 -42,60 -413,80 157,10 -
Likviditetsgrad 2,52 3,75 3,69 4,10 5,06 4,61 5,25
Egenkapitalandel i % 10,60 11,90 7,10 1,80 1,20 1,10 81,00
Gjeldsgrad 8,40 7,40 13,10 55,40 80,10 93,40 0,20
Lederlønn - 948,00 698,00 706,00 721,00 1 278 -