MOLDIS BYGGSERVICE AS

Org. nr. 998923840

  • Ansatte12
  • Egenkapital-26,6%
  • Likviditet0,67%
  • Driftsmargin-3,7%
  • Gjeldsgrad-4,8%
  • Lønnsomhet-22,1%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  733,00 787,00 733,00 781,00 667,00 180,00 180,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - - -
Sum driftsinntekter 7 732 7 375 6 988 7 913 7 296 5 154 3 904
Driftsresultat -283,00 -195,00 21,00 -68,00 505,00 45,00 1 059
Resultat før skatt -284,00 -208,00 26,00 -54,00 531,00 41,00 1 058
Årsresultat -225,00 -161,00 19,00 -30,00 381,00 28,00 756,00
Valutakode - - - - - - -
Sum salgsinntekter 7 732 7 375 6 978 7 913 7 296 5 154 3 904
Andre driftsinntekter - - 10,00 - - - -
Vareforbruk 1 854 1 698 1 821 2 243 2 057 1 239 837,00
Beholdningsendring - - - - - - -
Lønnskostnader 4 925 4 842 4 173 4 555 3 671 2 989 1 322
Ordinære avskrivninger 58,00 55,00 36,00 1,00 52,00 72,00 71,00
Nedskrivning - - - - - - -
Andre driftskostnader 1 179 976,00 938,00 1 182 1 011 809,00 616,00
Sum finansinntekter - - 7,00 20,00 30,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - -
Sum finanskostnader 1,00 13,00 2,00 6,00 4,00 4,00 1,00
Sum skatt -59,00 -47,00 7,00 -25,00 150,00 13,00 302,00
Ordinært resultat -225,00 -161,00 19,00 -30,00 381,00 28,00 756,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - -
Utbytte - - - 120,00 1 000,00 - -
Konsernbidrag - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - -
Goodwill - - - - - - -
Sum anleggsmidler 191,00 209,00 147,00 102,00 79,00 131,00 176,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 64,00 122,00 87,00 78,00 79,00 131,00 176,00
Sum varige driftsmidler 64,00 122,00 87,00 78,00 79,00 131,00 176,00
Sum finansielle anleggsmidler - 19,00 39,00 - - - -
Sum varelager 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 -
Kundefordringer 327,00 235,00 372,00 262,00 605,00 69,00 135,00
Sum fordringer 722,00 737,00 904,00 630,00 1 372 1 197 324,00
Sum investeringer - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 288,00 404,00 452,00 724,00 318,00 216,00 80,00
Sum omløpsmidler 1 017 1 148 1 362 1 360 1 694 1 417 404,00
Sum eiendeler 1 208 1 356 1 509 1 462 1 773 1 547 581,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -351,00 -126,00 35,00 16,00 165,00 784,00 756,00
Sum egenkapital -321,00 -96,00 65,00 46,00 195,00 814,00 786,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - - -1 093,00
Leverandør gjeld 258,00 124,00 120,00 123,00 82,00 36,00 64,00
Skyldig offentlige avgifter 480,00 545,00 655,00 605,00 549,00 344,00 340,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 529 1 453 1 444 1 416 1 577 734,00 888,00
Sum gjeld 1 529 1 453 1 444 1 416 1 577 734,00 -205,00
Sum egenkapital og gjeld 1 208 1 356 1 509 1 462 1 773 1 547 581,00
Garantistillelser - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -22,10 -13,60 1,90 -3,00 32,20 4,20 182,30
Resultat av driften i % -3,70 -2,60 0,30 -0,90 6,90 0,90 27,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 136,20 1 342 46,80 -44,80 105,30 5,10 134,60
Likviditetsgrad 0,67 0,79 0,94 0,96 1,07 1,93 0,45
Egenkapitalandel i % -26,60 -7,10 4,30 3,10 11,00 52,60 135,30
Gjeldsgrad -4,80 -15,10 22,20 30,80 8,10 0,90 -0,30
Lederlønn 733,00 787,00 733,00 781,00 667,00 180,00 180,00