ØYVIND KULSETH AS

Org. nr. 999616941

  • Ansatte
  • Egenkapital-17,8%
  • Likviditet0,18%
  • Driftsmargin-20,5%
  • Gjeldsgrad-6,6%
  • Lønnsomhet-20,5%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  - - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 663,00 416,00 491,00 731,00 205,00 146,00
Driftsresultat -136,00 -67,00 -115,00 210,00 -64,00 53,00
Resultat før skatt -133,00 -68,00 -115,00 210,00 -64,00 53,00
Årsresultat -133,00 -56,00 -86,00 168,00 -58,00 41,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 663,00 416,00 477,00 551,00 197,00 146,00
Andre driftsinntekter - - 13,00 180,00 7,00 -
Vareforbruk 454,00 200,00 182,00 158,00 47,00 -
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader - - - - - -
Ordinære avskrivninger 108,00 105,00 62,00 108,00 61,00 18,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 237,00 178,00 362,00 254,00 160,00 75,00
Sum finansinntekter 3,00 - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader - 1,00 - - - -
Sum skatt - -12,00 -29,00 41,00 -5,00 13,00
Ordinært resultat -133,00 -56,00 -86,00 168,00 -58,00 41,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 458,00 565,00 649,00 782,00 450,00 179,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler 281,00 352,00 399,00 418,00 331,00 42,00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 177,00 214,00 250,00 365,00 119,00 138,00
Sum varige driftsmidler 458,00 565,00 649,00 782,00 450,00 179,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 21,00 46,00 - 40,00 12,00 -
Sum fordringer 22,00 46,00 - 120,00 91,00 41,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 104,00 100,00 59,00 50,00 22,00 13,00
Sum omløpsmidler 126,00 145,00 59,00 170,00 113,00 55,00
Sum eiendeler 584,00 711,00 708,00 952,00 562,00 234,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -134,00 - 55,00 141,00 -28,00 31,00
Sum egenkapital -104,00 30,00 85,00 171,00 2,00 61,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 12,00 41,00 - 5,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - 12,00 41,00 - 5,00
Leverandør gjeld 58,00 95,00 46,00 43,00 5,00 -
Skyldig offentlige avgifter - 22,00 17,00 - - -
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 687,00 681,00 611,00 740,00 560,00 168,00
Sum gjeld 687,00 681,00 623,00 782,00 560,00 173,00
Sum egenkapital og gjeld 584,00 711,00 708,00 952,00 562,00 234,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % -20,50 -9,40 -13,90 27,70 -16,10 22,60
Resultat av driften i % -20,50 -16,10 -23,40 28,70 -31,20 36,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 359,50 -118,30 -89,80 242,80 -203,20 86,90
Likviditetsgrad 0,18 0,21 0,10 0,23 0,20 0,33
Egenkapitalandel i % -17,80 4,20 12,00 18,00 0,40 26,10
Gjeldsgrad -6,60 22,70 7,30 4,60 280,00 2,80
Lederlønn - - - - - -