Rapport: Moms vil redusere elbilsalget med over 70 prosent

Økte avgifter vil ramme elbilslaget hardt, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Politisk varsles det at momsfritaket skal trappes ned.


<p>POPULÆR: Ingen land har så høy andel batterielektriske personbiler som Norge.</p>

POPULÆR: Ingen land har så høy andel batterielektriske personbiler som Norge.

– Våre beregninger tyder på at norske bilkjøpere, når de velger bilmodell, tar fullt og helt hensyn til påregnelige fremtidige energiutgifter. I tillegg tar de hensyn til at det reelle drivstofforbruket er en god del høyere enn oppgitt av fabrikanten, står det i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Nullutslippsbilene er i dag fritatt for merverdiavgift, engangsavgift, omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. Elbilbrukere betaler elavgift, men slipper den langt høyere drivstoffavgiften.

I tillegg har nullutslippsbilen fordeler på ferger, bomveier og offentlige parkeringsplasser, i tillegg til fordel ved beregning av inntektsskatt på privat bruk av firmabiler. Og de kan stort sett få kjøre i kollektivfelt på veiene.

Prisfølsom

I rapporten skriver forfatterne at etterspørselen etter biler er prisfølsom. Og at uten momsfritaket på elbiler, så vil etterspørselen etter elbiler falle med over 70 prosent. De har også funnet at om de fjerner ett av de to hovedelementene i engangsavgiften for bensin- og dieselbiler, vil det gi fall i elbilsalget på 50 og 36 prosent.

De har også en rekke eksempler på hvordan etterspørselen etter nye biler er prisfølsom.

For eksempel vil salget av elbiler øke med om lag 0,5 prosent, salget av ladbare hybrider med 0,7 prosent og salget av bensinbiler med 0,6 prosent, for hver prosents økning i prisene på dieselbiler. Salget på dieselbilene vil samtidig synke med 1,3 prosent.

Og for hver prosent med generell økning i prisene på flytende drivstoff, beregner de at elbilsalget vil øke med 0,6 prosent.

Vil ha gass – ikke brems

Rapporten viser at dagens avgiftsregime fungerer, og at dagens politikk bør videreføres, mener interesseorganisasjonen Norsk elbilforening.

– Det som er noe av det viktigste med elbilpolitikken, er å ha is i magen til å beholde en politikk som har fungert. Debatten om at veksten i andelen elbiler går så fort at vi burde bremse, er feil perspektiv. Tempo er stikkordet for å kunne redusere klimautslippene, og her har vi en løsning som fungerer, sier generalsekretær i elbilforeningen, Christina Bu.

Med seg på laget får de Venstre, som ønsker å videreføre dagens avgiftsfritak for elbiler.

– Vi ønsker å fortsette med stimulerende tiltak for elbilsalget frem til minst 80 prosent av nybilparken er nullutslippsbiler. I Jeløy-erklæringen ble vi enige med Høyre og Frp om at det ikke er aktuelt med moms på elbiler før 2021, noe vi håper blir videreført i dagens regjeringsforhandlinger, sier Jon Gunnes (V), som sitter i transportkomiteen på Stortinget. 

Frp ønsker en gradvis fjerning av momsfritaket. 

– Det er bred politisk enighet om at elbiler skal betale avgifter på lengre sikt. Det å innføre moms på elbiler må gjøres over tid, samtidig som elbiler vil bli mer konkurransedyktige på egen hånd, sier klimapolitisk talsperson i Frp, Gisle Meininger Saudland. 

Dårlig nytt for statskassen

Statistikken over bilsalget i 2018 viser at nullutslippsbiler sto for en tredjedel av nybilsalget, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– De samme avgiftene og utviklingstrekkene som gir god klimagevinst, er dårlig nytt for statskassen, skriver forfatterne av rapporten.

Statens avgiftsinntekter vil bli enda mindre om tilgangen på avgiftsfrie elbiler tar seg opp.

Statens årlige inntekter fra bilavgifter var i 2007 på 72,5 milliarder kroner. I 2019 regner regjeringen på å ta inn knapt 47 milliarder kroner, ifølge Aftenposten. Årsaken er at stadig flere bilkjøpere har byttet til biler med lave utgifter.

Beregningene i rapporten er gjort per 2016, og er basert på et svært detaljert datamateriale, som dekker 99 prosent av alle de 1,8 millioner nye personbilene som ble registrert mellom 2002 og 2016.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå