- Actas rådgivere kunne tjene på dårlige råd

Finanstilsynet mener Actas lønnsmodell kunne medvirke til rådgivning i strid med kundens interesser.

GIR REFS: Acta har laget en lønnsmodell for sine rådgivere som fungerte i strid med kundens interesser, mener Finanstilsynet og sjef Eirik Bunes.

Knut Falch
  • Johann D. Sundberg
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:

Rådgiverne i Acta Asset Management hadde bonusavtaler som gjorde at de tjente penger på å få kundene til å velge et spesielt produkt uavhengig av om det var i kundens interesse eller ikke.

Dette er et av forholdene Finanstilsynet slo ned på da de gjennomførte et stedlig tilsyn hos finansselskapet i fjor. Funnene Finanstilsynet gjorde var av en slik alvorlighetsgrad at tilsynet tilbakekaller selskapets tillatelse til å drive virksomheten.

Acta bestemte seg for å legge ned virksomheten allerede i februar da Finanstilsynet truet med å tilbakekalle konsesjonene.

Les også: Legger ned etter refs

Les også: Konsernsjefen i Acta går av

Påførte kundene kostnader

Ifølge en pressemelding fra Finanstilsynet påførte Acta Asset Management sine kunder uforholdsmessig høye kostnader da de anbefalte kundene å flytte sine investeringer til produktet «Porteføljekonto».

I den endelige Acta-rapporten, som er offentliggjort fredag, fremkommer det at Actas rådgivere kan ha hatt en lønnsmodell som belønnet at det ble gitt dårlige råd til kundene.

«Foretaket (Acta, red. anm.) har hatt en lønnsmodell som åpenbart kan medvirke til rådgivning i strid med kundens interesser,» heter det i rapporten.

Et viktig element i rådgivernes avlønning var en såkalt «Porteføljeprovisjon» som ble bestemt av Actas inntekter fra kundenes månedlige avgifter.

Finanstilsynets kritikk hviler på at svært mange av Actas kunder overførte sine midler fra en såkalt «Handelskonto» til nyskapningen «Porteføljekonto».

Månedlig avgift

Med en «Handelskonto» betalte kunden en avgift til Acta for hver transaksjon som ble gjennomført. De som hadde «Porteføljekonto» betalte en månedlig avgift.

Finanstilsynets gjennomgang viser at de 3.914 kundene som hadde «Porteføljekonto» åtte første månedene i 2011 i liten grad gjennomførte transaksjoner i denne perioden.

1.395 kunder gjennomførte ikke transaksjoner overhodet i denne perioden.

Kun 642 kunder gjennomført seks eller flere transaksjoner.

633 kunder utførte kun en transaksjon i perioden.

Det innebærer at svært mange av de som opprettet «Porteføljekonto» fikk som resultat at deres samlede omkostninger økte.

Ifølge Finanstilsynets rapport har Acta i markedsføringen av «Porteføljekonto» benyttet standardformuleringer og i liten grad undersøkt den enkelte kundes interesser.

«Det er Finanstilsynets vurdering at den omfattende bruken av standardbegrunnelser, i kombinasjon med fravær av dokumentert individuell vurdering hvor man har sett konkret på forventet transaksjonsnivå og/eller forventet bruk av hvilke tilleggstjenester, er en klar indikasjon på at rådgiverne ikke har gjort noen reell vurdering av om det er i denne kundens interesse å foreta en overføring av porteføljen til Porteføljekonto,» heter det i rapporten.

Holdt tilbake rapport

I september 2010 gjennomførte Acta selv en undersøkelse av prosedyrene knyttet til overføring av kunder til «Porteføljekonto».

Denne undersøkelsen endte opp med en rapport som Finanstilsynet omtaler som «Sentralrapport1».

Her ble det pekt på alvorlige brudd på «god forretningsskikk».

Ifølge rapporten som er offentliggjort fredag unnlot Acta å oversende denne sterkt kritiske rapporten til Finanstilsynet da de først ba om slike rapporter.

Rapporten kom først på Finanstilsynets bord etter at Finanstilsynet hadde kommet med sterk kritikk av Actas prosedyrer for kontroll av egen virksomhet. Det finner Finanstilsynet «lite tillitsvekkende».

«Sentralrapport1» anbefalte at Acta skulle sende brev til alle kunder som hadde opprettet «Porteføljekonto» med tilbud om å gå tilbake til «Handelskonto».

Upresis e-post

Da Finanstilsynet ba om å få se brevet som eventuelt ble sendt til kundene, sendte Acta en kopi en an e-post som ble sendt til kundene 12. oktober 2010.

«Henvendelsen er formulert som en markedsføring av porteføljekontokonseptet. E-posten inneholder overhodet ikke noe om adgangen til å gå tilbake til Handelskonto, langt mindre informasjon om at dette kan skje kostnadsfritt,» heter det i rapporten.

- Alvorlige lovbrudd

Selv om Acta Asset Management har iverksatt og varslet tiltak for å rette på regelbruddene som ble avdekket etter det stedlige tilsynet i fjor, velger likevel Finanstilsynet å tilbakekalle selskapets tillatelser.

«Det er Finanstilsynets vurdering at lovbruddene som er avdekket, er så alvorlige at hensynet til tilliten til verdipapirmarkedet og verdipapirforetakene som sådan, tilsier at foretakets tillatelser kalles tilbake. Tilsynet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at bruddene på god forretningsskikk representerer en alvorlig svekkelse av den tilliten forbrukerne skal kunne ha til tilbydere av finansielle tjenester,» heter det i pressemeldingen fra Finanstilsynet.

Les også: Styrelederen innrømmer dårlig Acta-jobb

Les også: Forbrukerrådet bekymret for Acta-kunder

Les også: - Acta ryddet aldri opp

Les også: Uviss skjebne for 153 Acta-ansatte

Publisert:

Flere artikler

  1. Lover kundene penger tilbake

  2. Finanstilsynet setter foten ned for Terra Markets

  3. Tapte 41 millioner

  4. Agasti-selskap mister konsesjon

  5. Finanstilsynet med kritikk av DNB – sier flere kunder tegnet seg i emisjon som en tjeneste til megler