Olav Thon bandt renten - fikk underskudd

Fastrentebom belastet Olav Thon Eiendomsselskap med 523 millioner kroner.

Publisert:

Investor Olav Thons eiendomsselskap sørget for å binde renten på over halvparten av gjelden i mer enn fem år.

LES OGSÅ: Thon binder rente

Det ga Thon et kraftig underskudd i tredje kvartal:

Olav Thon Eiendomsselskap fikk et resultat før skatt på negative 301 millioner kroner i tredje kvartal i 2011, sammenlignet med et resultat før skatt på 328 millioner kroner tilsvarende kvartal året før.

Driftsresultatet ble på 425 millioner kroner, mot et driftsresultat på 378 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Leieinntektene var på 464 millioner kroner, mens andre driftsinntekter var på 205 millioner kroner (208).

Eiendommer nedjustert

Verdien av konsernets investeringseiendommer ble netto nedjustert med 57 millioner kroner (139) i kvartalet.

Nedgangen kommer som følge av lavere markedsverdi på enkelteiendommer. Som følge av det kraftige fallet i de langsiktige markedsrentene, falt verdien på de finansielle instrumentene, det vil si fastrenteavtaler, med 523 millioner kroner (-37).

AksjeLongname: Olav Thon EiendomsselskapTicker: OLTMarked: OSEOrganiasonsnummber: 914594685TSID: Trade time: 2011-11-07 14:53:16Last: 775.0Close: 800.0Periode: 7days

Urealisert tap

Eiendomsselskapet til Olav Thon binder ikke renten på samme måte som folk flest.

I stedet kjøper de en serie av finansielle instrumenter som i sum gir samme effekt som om en vanlig låntager velger et lån med fast rente.

Regnskapsreglene krever imidlertid at denne type finansielle instrumenter skal bokføres til markedsverdi, uavhengig av tidsperspektivet.

Det medfører at det i enkelte kvartaler bokføres urealisert gevinster og i andre kvartaler urealiserte tap. For Olav Thons del ble det et urealisert tap på 523 millioner kroner i 3. kvartal.

Så lenge selskapet benytter seg av slike finansielle instrumenter, og renten svinger, vil også kvartalsresultatene svinge. I kvartalsrapporten skriver selskapet at en endring i langsiktige renter på ett prosentpoeng vil endre markedsverdien av de finansielle instrumentene med 800 millioner kroner.

Etter utløpet av kvartalsskiftet har de langsiktige markedsrentene økte med om lag 0,25 prosentpoeng. Det innebærer at Olav Thon har «tjent» 200 millioner kroner på renteinstrumentene de eier.

LES OGSÅ:

Publisert: