Finanstilsynet med kritikk av DNB – sier flere kunder tegnet seg i emisjon som en tjeneste til megler

Tilsynet mener DNB har brutt lovens krav til god forretningsskikk.

DNB-sjef Kjerstin Braathen.

Gorm Kallestad
  • Eivind Bøe
Publisert:

Finanstilsynet kritiserer DNBs arbeid med en børsnotering, der storbankens meglerhus DNB Markets var engasjert som tilrettelegger i 2018. Det går frem av en tilsynsrapport som ble offentliggjort torsdag formiddag.

I rapporten skriver tilsynet at DNB i forbindelse med børsnoteringen satte i gang handler for flere kunder utelukkende med det formål å oppnå et tilstrekkelig antall aksjonærer til at de tilfredsstiller noteringskravene på Oslo Børs.

Oslo Børs krever generelt et høyere antall aksjonærer for opptak enn markedsplassen Oslo Axess (som nå heter Euronext Expand).

«Det fremgår av lydopptak Finanstilsynet har gjennomgått at flere av kundene aksepterer å bli tegnet i emisjonen som en tjeneste til megler, under forutsetning av at aksjene skal selges umiddelbart etter tegning og tildeling», skriver tilsynet.

I rapporten konkluderer tilsynet med dette ikke er egnet til å ivareta kundenes interesser og markedets integritet på beste måte og at dette bryter med lovens krav om god forretningsskikk. Den aktuelle hendelsen skjedde i 2018.

Finanstilsynet opplyser til E24 at tilsynssaken med dette er avsluttet, men at det legges til grunn at DNB merker seg Finanstilsynets vurderinger.

– Misvisende og uriktig inntrykk

Finanstilsynet skriver at i enkelte tilfeller ble kunder forespeilet at et eventuelt tap på transaksjonen vil bli kompensert i form av redusert kurtasje.

Tilsynet mener at tegningene ikke ville funnet sted uten meglers anmodning om en tjeneste, og at kundenes tegninger i disse tilfellene ikke hadde et reelt investeringsformål og i enkelte av tilfellene ikke innebar en reell investeringsrisiko.

«Finanstilsynet er kritisk til denne fremgangsmåten, og er av den oppfatning av at den gir et misvisende og uriktig inntrykk til Oslo Børs og markedet for øvrig om den faktiske oppnåelsen av noteringskravet, ved å fremlegge en eierspredning hvor det kan stilles spørsmål ved realiteten. Finanstilsynet anser følgelig fremgangsmåten som uheldig og kritikkverdig, og understreker at den er egnet til å undergrave de hensyn noteringskravene på Oslo Børs skal ivareta», skriver tilsynet.

DNB: – Tar kritikken på største alvor

DNB skriver i en e-post til E24 at de «tar kritikken fra Finanstilsynet på største alvor».

– Tiltak ble umiddelbart iverksatt etter at vi ble klar over hendelsen, for å forsikre oss om at dette ikke skal skje igjen, skriver kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB i e-posten.

Videre skriver hun at den aktuelle megleren brøt interne retningslinjer, og at «interne undersøkelser avdekket at ytterligere to andre meglere hadde benyttet samme fremgangsmåte i forbindelse med den aktuelle emisjonen».

– I tillegg til at hendelsen ble fulgt opp med berørte meglere, har vi presisert våre rutiner ytterligere, gjennomført opplæring og forsterket våre interne kontroller på området, skriver Hansen.

DNB vurderer hendelsen som enkeltstående og beklagelig.

– Tilstrekkelig interesse for emisjonen

I sitt tilsvar i tilsynsrapporten skriver DNB at «markedet, på tidspunktet for den ovennevnte samtalen, hadde vist mer enn tilstrekkelig interesse for emisjonen, og at den allerede var fulltegnet gjennom en bredt anlagt bookbuilding-prosess».

DNB skriver at summen som ble investert var 10.500 kroner, noe de mener er et beskjedent beløp for de aktuelle kundene sett i lys av deres totaløkonomi og eksponering i markedet. Banken kan ikke se at en slik fremgangsmåte isolert sett er egnet til å svekke markedets integritet eller komme i konflikt med kundenes interesser, skriver DNB.

Når det gjelder tilbud om kompensasjon for eventuelt tap, mener DNB at megler kan justere kurtasje som belastes kundene på enkelthandler, men at denne fullmakten er uheldig benyttet i denne sammenheng. DNB har derfor tatt grep og presisert i sine interne rutiner at tilsvarende hendelser ikke skal skje igjen og informert meglerne om endringen.

DNB skriver for øvrig at de ikke ville få et høyere honorar ved notering på Oslo Børs enn Oslo Axess, og hevder derfor at de ikke hadde noen insentiver utover å hjelpe selskapet best mulig til en notering på Oslo Børs.

Banken har måttet skjerpe sine rutiner også etter at de manglet dokumentasjon i form av lydopptak fra en ansatt som hadde gjentatt kontakt med investorer i forbindelse med markedssonderinger, slik loven krever.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet
  2. DNB

Flere artikler

  1. Finanstilsynet: Forvalter i høyrentefond solgte seg ut av fondet én måned før det kollapset

  2. To personer tiltalt for grovt bedrageri i Nordic Securities-saken

  3. Forbrukerrådet kontaktet Økokrim etter Nordic-tiltale: – De lurte kundene

  4. Annonsørinnhold

  5. Privatmegleren om testamentsignering: – Ser ingen grunn til å endre rutiner

  6. Arctic hentet 1,5 mrd. for solselskap: Investorer uenige om gründerens bakgrunn var relevant