Dette gjør Giek med supply-aksjene

Statlige Giek er aksjonær i fem selskaper, og det kan bli flere hvis restruktureringene fortsetter. Regjeringen vil opprette et holdingselskap til å forvalte aksjene.

NYTT SELSKAP: Garantiinstituttet for Eksportkreditt er aksjonær i to børsnoterte selskaper og tre andre selskaper. Nå vil regjeringen sette opp et holdingselskap som skal forvalte aksjepostene. Her fyller supplybåten Havila Faith fyller opp drikkevannstankene på en plattform i Nordsjøen.
Publisert:

Garantiinstituttet for Eksportkreditt (Giek) har gått fra lånegarantist til eier i selskaper som Farstad Shipping og Havila Shipping.

Giek har nemlig gitt lånegarantier til en rekke selskaper som sliter med å betale gjelden sin, og har måttet gå gjennom omfattende gjeldsforhandlinger.

I noen tilfeller har deler av gjelden blitt konvertert til aksjer eller opsjoner.

Resultatet er at Giek sitter igjen som aksjonær i flere selskaper. Og med flere restruktureringer på gang kan det også bli enda flere aksjer på Gieks hender.

Men Gieks eierskap er siste utvei og skal være midlertidig, og det er viktig at selskapets rolle som lånegarantist og eier i selskapene ikke sammenblandes, mener Giek selv.

Nå har regjeringen foreslått å gi Giek fullmakt til å etablere et eget holdingselskap som skal forvalte Gieks aksjeposter.

«Det foreslås å etablere et holdingselskap med formål om å forvalte eierandeler som følger av misligholds- og gjenvinningssaker under Gieks Alminnelig garantiordning», skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Giek har så langt eierandeler i fem selskaper. To av dem er børsnoterte, nemlig Farstad Shipping og Havila Shipping, mens tre ikke er børsnoterte, nemlig Box Topco AS, Box Holdco AS og FPSO Invest DAC, ifølge Gieks årsrapportfor 2016.

Giek mener det er en fordel å samle alt eierskapet i ett selskap, siden det gir bedre oversikt og kontroll, og det kan bidra til å begrense tapene.

– Holdingselskapet hjelper Giek med å begrense fremtidige tap på løpende garantier. Disse garantiene ble utstedt for å fremme eksport i tidligere år, sier avdelingsdirektør Ulla Wangestad i Giek til E24.

Les også

Giek-sjefen: Denne faktoren er riggmarkedets store fordel

Kan bli flere

Ifølge regjeringen er situasjonen så krevende at Giek risikerer å bli aksjonær i enda flere selskaper. En rekke selskaper i oljeserviceindustrien forhandler med kreditorene sine om restruktureringer og betalingsutsettelser.

– Giek har særlig garantert for selskaper innen olje, gass og maritime næringer. Situasjonen i disse næringene er krevende, og det kan ikke utelukkes at Giek får eierandeler i flere selskap, skriver regjeringen i revidert statsbudsjett.

Det å sitte på en masse aksjer er ikke noen drømmesituasjon for Giek, som har som hovedoppgave å gi lånegarantier til selskaper for å utløse investeringer. Wangestad tror at Giek ikke vil bli eier i så mange flere selskaper.

– GIEK har ikke noe ønske om å få ytterligere eierskap, og vet ikke om det vil skje. Det kan samtidig ikke utelukkes. Uansett vil det neppe være mer enn noen svært få selskaper, sier hun.

Les også

Giek blir aksjonær i Havila

Får bedre vern

Ved å forvalte eierandeler gjennom et holdingselskap vil staten som eier blant annet kunne få bedre vern mot erstatningsansvar enn hvis aksjene forvaltes direkte av Giek, ifølge regjeringen.

Holdingselskapet skal kunne kjøpe og selge aksjer og opsjoner, yte lån til selskapene det eier, konvertere lån til aksjer, etablere nye aksjeselskap og skyte inn aksjekapital i selskaper.

– Holdingselskapet skal være midlertidig og avvikles når markedssituasjonen bedres og det er få gjenstående selskaper i porteføljen, skriver regjeringen.

Les mer: Giek kan bli storeier i Røkke og Fredriksens supplygigant

Slik forhandler Giek

Det første Giek gjør hvis en låntaker får problemer, er å ty til utsettelse av avdrag eller lettelser i vilkårene for låneavtalen.

Fungerer ikke dette, kan lånet bli restrukturert eller panteobjektet solgt, for eksempel et skip. Siste utvei er at Giek får aksjer eller opsjoner i selskapet.

Les også

Giek kan bli storeier i Røkke og Fredriksens supplygigant

– I dagens markedssituasjon i offshoresektoren er det utfordrende å avhende sikkerhetsobjektene på kort sikt, og hensynet til å sikre verdier og gå i balanse på lang sikt tilsier at det vil ut i fra gjenvinningsbetraktninger være nødvendig å forbli midlertidig eier for en periode, sier Wangestad.

Ved å sette opp et eget holdingselskap vil man kunne skille de ulike rollene Giek har, mener hun.

– I børsnoterte selskap hvor Giek opptrer både som långiver/garantist og aksjonær, er det viktig at Giek unngår en sammenblanding av rollene og innretter sin virksomhet slik at de interessekonflikter som måtte oppstå håndteres i tråd med lover og regelverk, sier Wangestad.

Les mer: Giek-sjefen:Denne faktoren er riggmarkedets store fordel

Utgiftene øker mye

Det har gått med mye tid og arbeid i Giek med å følge opp selskaper som misligholder gjelden sin, for det er kompliserte prosesser hvor en rekke banker og obligasjonseiere skal bli enige om veien videre.

Les også

– Har opplevd at Giek er vanskeligere enn bankene

«Arbeidsmengden for Garantiinstituttet for eksportkreditt har økt betydelig de siste par årene som følge av at store deler av porteføljen er eksponert mot olje, gass og maritime næringer», skriver regjeringen i revidert statsbudsjett.

«På denne bakgrunn foreslås det at Gieks administrasjonsbudsjett økes med 6 millioner kroner», skriver regjeringen.

Fallende oljeaktivitet

Siden oljeprisen falt fra høye nivåer i 2014 har det vært fallende aktivitet i oljenæringen, noe som har gjort at mange selskaper sliter med å betale for seg.

Garantiinstituttet har derfor måttet opprette aksjeselskaper og konvertere garantier og fordringer til aksjer og eierskap i fartøyer.

– På lik linje med bankene vurderes eierskap i kortere perioder for å sikre verdier, kontraktsbase og eventuelt drift der dette vurderes som økonomisk forsvarlig, skrev Giek i årsrapporten for 2016.

Les mer: – Har opplevd at Giek er vanskeligere enn bankene

Publisert:
Gå til e24.no