Sentralbanksjefen om norsk næringseiendom: – Økt risiko

Realprisene på næringseiendom fortsetter å skyte i været, og Norges Bank peker på økende sårbarhet hos eiendomsbesittere og banker med utlån til sektoren. DNB og Nordea puster med magen.

HETERE: – Oljeservice er en slik sektor, næringseiendom er en annen, sier sentralbanksjef Øystein Olsen om sektorer der utlånsrisikoen for bankene har økt. DNB og Nordea virker å ta det hele med stor ro.
Publisert: Publisert:

Realprisene på norsk næringseiendom har aldri vært høyere, samtidig som rentene aldri har vært lavere.

Den vedvarende prisveksten på kontorlokaler i Oslo gjør aktørene innen næringseiendom, inkludert bankene, mer sårbare overfor prisfall og sviktende inntekter.

Det går frem av Norges Banks seneste pengepolitiske rapport, der man også kan lese at over 40 prosent av bankenes utlån til foretak er innen næringseiendom.

Og mens prisene fortsetter oppover i Oslo-området, er venter man at kontorledigheten i hovedstaden når en topp i 2016. I de andre store byene har leieprisene falt siden starten av 2015, mens kontorledigheten har økt.

– Hvor sårbare er norske foretak innen næringseiendom og bankene som låner ut penger til disse?

– Alt tyder på at bankene er bevisst den kraftige økningen i prisene på næringseiendom som har funnet sted, fortalte Olsen under presentasjonen av Norges Banks rentebeslutning forrige uke.

(Saken fortsetter under bildet.)

Figuren viser realprisene på næringseiendom, indeksert til 100 i 1998. Realpriser er de beregnede salgsprisene på kontorlokaler av høy standard sentralt i Oslo deflatert med BNP−deflatoren for Fastlands−Norge.

Da fortalte sentralbanksjefen at det ikke er noen tendens til at den generelle utlånsveksten fra bankene til næringslivet faller, men understreket at næringseiendom er en sektor der utlånsrisikoen har økt.

– Men samtidig vet vi at banker rimeligvis har blitt mer tilbakeholdne med å gi lån til næringer hvor risikoen har økt. Oljeservice er en slik sektor, næringseiendom er en annen, sa han.

Men de største bankene i landet, som dog har en eksponering mot næringseiendom under snittet, er ikke helt enige.

(Saken fortsetter under bildet.)

BLANDET: Figuren viser verdiutvikingen på kontoreiendom i utvalgte byer, indeksert til 100 i 2003. I andre byer enn Oslo har utviklingen i verdier på kontoreiendom vært svakere, ifølge Investment Property Databank (IPD), som beregner verdier basert på regnskapstall for foretak innen næringseiendom.

DNB om egen portefølje: – Risikoen stabilt lav

Av DNBs samlede utlån går 11,3 prosent til kommersiell næringseiendom. Ved utgangen av første kvartal var utlånet på omtrent 210 milliarder kroner.

Det er en nedgang på fem milliarder kroner sammenlignet med inngangen til året.

Les også

Aldri før har næringseiendom vært dyrere - Christian Ringnes tror ikke toppen er nådd

– Vi vurderer risikoen i den totale næringseiendomsporteføljen i DNB til å være stabilt lav, det har vært lite tap og stabile nøkkeltall, sier Olav T. Løvstad, som leder seksjonen for næringseiendom i DNB.

– Hvordan ser dere på den nåværende markedssituasjonen?

– Vi har i hovedsak et sunt marked med håndterbare ledighetsnivåer og generelt få betalingsproblemer. Eiendommer med lange leiekontrakter prises svært høyt, men belåningsgraden er gjerne også mer moderat.

Løvstad sier oljebremsen har satt spor også i markedet for næringseiendom, men ikke i den grad at det er grunn til å hoppe i stolen.

– Oljenedturen og stort etterspørselsoverskudd blant investorene utgjør relevante risikofaktorer, men det er ingen ting ved markedssituasjonen nå som gjør oss alvorlig bekymret.

Nordea: – Komfortabel risiko

Nordea måler vanligvis eksponering mot forskjellige sektorer etter avsatt kapital, og da er nivået på næringseiendom omtrent 15 prosent.

I likhet med DNB har banken redusert eksponeringen mot segmentet.

– Vi har redusert noe, men det er begrunnet med «trimming» av lånebalansen og ikke at vi er skeptiske til segmentet. Risikoen er grunnleggende god og komfortabel, men enkelte geografiske områder har merket ringvirkninger av fallende oljepris og mindre aktivitet i denne sektoren, sier Thomas Due, leder for Nordea Næringseiendom.

Les også

Venter halvering i omsetningen av norsk næringseiendom

– Hvordan ser dere på den nåværende markedssituasjonen?

– Det er generelt god balanse mellom tilbud og etterspørsel i kontormarkedet, samt lite nybygging på spekulasjon. Dessuten blir en del næringsbygg konvertert til boligbygg, og det reduserer tilbudssiden, forteller han – og legger til at næringsbygg utenom kontorer også klarer seg bra.

– Hotellsektoren merker nedgang på Vestlandet, men er ellers bra. Kjøpesentre klarer seg godt, til tross for økende netthandel. Lager og logistikk er stabilt godt, sier han.

Nordea forventer at utviklingen i verdi, ledighet og leiepriser vil utvikle seg stabilt og ganske flatt i tiden som kommer.

– Næringseiendom fremstår fremdeles som en forholdsvis attraktiv investeringsklasse, gitt at nåværende lavrente-regime fortsetter, mener Due.

Publisert:

Her kan du lese mer om